BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabek Krzysztof (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Identification of the Urban Municipalities of the Małopolska Region in Terms of Changes in the Real Estate Tax Rates in Business Activities of Enterprises in the Period 2010-2015
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 223-232, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Podatek od nieruchomości, Podatki lokalne
Real estate market, Property tax, Local taxes
Note
summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
One of the basic conditions of autonomy and financial self-sufficiency of the municipalities is conducting a conscious tax policy. The paper discusses the problem of municipal strategies in relation to determining real estate tax rates. The aim of the paper is to present the real estate tax rates for enterprises in the urban municipalities of the Małopolska Region over the last five years. The paper ends with conclusions and direction for further research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czempas, J. (2009). Podatek od nieruchomości - ważne źródło dochodów gmin. Świat Nieruchomości, 77.
 2. Czerski, P., Hanusz, A., Niezgoda, A. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 3. Głuszak, M., Marona, B. (2015). Podatek katastralny - ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Poltext.
 4. Korolewska, M. (2014) Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu - Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 1(37), 85-108.
 5. Kotlińska, K. (2011). Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych dużych miastach. Świat Nieruchomości, 77.
 6. Małkowska, A. (2003). Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 636, 109-126.
 7. Płonka, A., Wojewodzic, T. (2009). Wpływ zmian stawek podatku od nieruchomości na dochody i wydatki gmin województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2(11), 194-199.
 8. Sadowska, B. (2011). Struktura dochodów gmin i możliwości jej kształtowania. In: Stefański, M., Stępień, H. (eds). Gospodarka i finanse gmin w Polsce (pp. 77-90). Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
 9. Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza.
 10. Wojewodzic, T, Płonka, A. (2008). Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 65.
 11. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31).
 12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).
 14. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz.718).
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu