BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Czarnecka Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland)
Title
The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 233-243, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Innowacje, Procesy innowacyjne, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Dotacje
Innovations, Innovation processes, Industrial enterprises, Grants
Note
summ.
This article has been financed from MNiSW funds granted to Cracow University of Economics, Faculty of Finance for the research of young scholars and doctoral students.
Abstract
The following paper is concerned with the use of subsidies coming from Operational Programme Innovative Economy for the purposes of Polish companies. Data analyzed in this paper prove that UE subsidies do not have positive impact on the growth of innovativeness of companies. On the contrary: this impact appears to be negative. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah, A. (2009). Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage. Taylor&Francis Inc.
 2. Alińska, A., Grzywacz, J., Latoszek, E., Proczek, M., Zawiślańska, I. (2008). Finansowanie MŚP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Borowski, P.F. (2011). Przedsiębiorstwa XXI wieku. Europejski Doradca Samorządowy, 2(17).
 4. Drucker, P.F. (2004). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 5. Dzikowski, P. (2013). Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012. In: Innowacje przyszłością rozwoju regionu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe IVG.
 6. Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 7. Hausner, J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Raport Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.
 8. Matusiak, K., Guliński, J. (2010). Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Warszawa: PARP.
 9. Okoń-Horodyńska, E. (1998). Narodowy system innowacji w Polsce. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 10. Ortt, J.R., van der Duin, P.A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 4(11).
 11. Podręcznik Oslo. (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż: Joint publication of OECD and Eurostat. Third edition.
 12. Raport. (2014). Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Ministry of Infrastructure and Development).
 13. Schumpeter, J.A. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa.
 14. Szymański, R., Tomaszewski, M. (2013). Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 753, Ekonomiczne Problemy Usług, 103.
 15. Świadek, A.(2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Research study. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu