BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pancer-Cybulska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szostak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy rozwoju inteligentnych miast w Polsce
Problems of Smart Cities Development in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 281-293, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Inteligentne miasto, Polityka spójności, Rozwój miasta, Krajowa Polityka Miejska
Smart city, Cohesion policy, City development, National Urban Policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W okresie programowania 2014-2020 w polityce spójności UE wyraźna jest tendencja wzmacniania roli miast. W Polsce uchwalono dokument Krajowa Polityka Miejska 2023, który wskazuje na wagę i rolę miast w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Celem artykułu jest wskazanie problemów i uwarunkowań rozwoju miast inteligentnych w Polsce. Badania oparto na studiach literatury przedmiotu oraz analizie dokumentów krajowych i UE dotyczących polityki miejskiej. Do problemów funkcjonowania miast zalicza się m.in. zjawisko rozlewania miast, wyludniania śródmieść, rosnące zatłoczenie dróg i zanieczyszczenie środowiska, niestabilność otoczenia gospodarczego w gospodarce globalnej, zjawisko starzejącego się społeczeństwa. Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców. Wnioski płynące z analizy tych dokumentów wskazują jednoznacznie, że rozwój miasta w XXI wieku powinien być podporządkowany koncepcji miast inteligentnych.(abstrakt oryginalny)

The tendency of strengthening the role of cities in the EU Cohesion Policy is clear in the current programming period 2014-2020. The document: National Urban Policy 2023, which indicates the importance and the role of cities in generating economic growth and creating jobs has been adopted in Poland. The aim of this article is to identify problems and conditions for the development of smart cities in Poland. Research have been based on literature studies and analysis of the national and the EU urban policy documents. Problems of the functioning of cities include, among others, a phenomenon of towns' spillover, depopulation of city centers, increasing traffic congestion and environment pollution, an instability of an economic environment in the global economy, Europe's aging population. The strategic objective of the National Urban Policy 2023 is to strengthen the ability of cities and urban areas to sustainable development and job creation, as well as improvement of residents' quality of life. Conclusions from analysis of these documents clearly show that the development of cities in the twenty-first century should be subordinated to the concept of smart cities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanisation (2014). Brussels: European Commission.
 2. Gotlib, D., Olszewski, R. (red.) (2016). Smart City - Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/?cid=3&ver=3 (11.05.2016).
 3. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy (2011). Bruksela: Komisja Europejska DG ds. Polityki Regionalnej.
 4. Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Rzeńca, A. (red.) (2016). EkoMiasto i społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Pancer-Cybulska, E. (2014). Miasta w polityce spójności Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ. Gospodarka regionalna i międzynarodowa, 37 (3).
 6. Polityka spójności na lata 2014-2020 (2013). Panorama, 48.
 7. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. (2014). Warszawa: MIiR.
 8. Przyszłość miast, miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne (2013). Raport ThinkTank sp. z o.o. Warszawa.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz. Urz. UE 2013 L 347.
 10. Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (red.) (2015). Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city. Placet.
 11. Szostak, E. (2015). Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. W: Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Katowice.
 12. UNWTO Annual Report 2014.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu