BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nestorowicz Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Jerzyk Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Pilarczyk Bogna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Etnocentryzm konsumencki w ujęciu lokalnym jako czynnik rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce
Consumer Ethnocentrism in Local Perspective as a Factor of Market Development of the Organic Food in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 144-151, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Żywność ekologiczna, Etnocentryzm, Rynek żywności
Organic food, Ethnocentrism, Food market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie wpływu postaw etnocentrycznych konsumentów na zakupy żywności ekologicznej w ujęciu lokalnym. Rynek żywności ekologicznej rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Tempo tego rozwoju oceniane jest na 10-20% w skali roku, jednak w porównaniu do innych krajów UE, nadal jest rynkiem w początkowej fazie rozwoju. W Polsce jako bariery rozwoju tego rynku wskazuje się cenę i dostępność produktów oznaczonych certyfikatem żywności ekologicznej. Jednak obserwuje się tendencje, które wskazują, że te bariery mogą być przezwyciężone. Badania wykazały, że istnieje związek między częstotliwością nabywania żywności ekologicznej a postawą etnocentryczną w ujęciu lokalnym. Kupujący żywność ekologiczną przejawiali bardziej natężone postawy etnocentryczne niż osoby kupujące taką żywność okazjonalnie lub niekupujące jej w ogóle. Biorąc pod uwagę nasilające się w polskim społeczeństwie postawy etnocentryczne, szczególnie w odniesieniu do żywności, można przypuszczać, że będą one miały pozytywny wpływ na zainteresowanie żywnością ekologiczną.(abstrakt oryginalny)

This study focused on the ethnocentric attitudes' impact in terms of ecological food's local shopping. The ecological food market in Poland is growing very dynamically. The pace of this growth is assessed at 10-20% per annum, but in comparison to other EU countries, it is still in the initial phase of development. In many studies concerning ecological food market in Poland, the price and availability of products with ecological certificate are indicated as barriers to its development. However, there are trends observed indicating that these barriers can be overcame. Research showed that there is a relationship between the frequency of purchase of ecological food and local ethnocentric attitude. Consumers buying ecological food regularly manifested stronger ethnocentric attitudes than people buying this type of food occasionally, or not buying it at all. Considering intensifying ethnocentric attitudes in Polish society, especially in regard to food, it can be assumed that they will have a positive influence on the ecological food interest.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Skimina Aleksandra. 2013. Walka płci: kto podejmuje decyzje zakupowe? http://www.egospodarka. pl/95822,Walka-plci-kto-podejmuje-decyzje-zakupowe,1,39,1.html, dostęp 26.01.2014.
 2. Białoskurski Sebastian. 2012. "Wpływ wybranych atrybutów produktu na decyzje zakupowe nabywców finalnych produktów spożywczych". Handel Wewnętrzny 2: 268-275.
 3. Cawley John. 2004. "An economic framework for understanding physical activity and eating behaviours". American Journal of Preventive Medicine 27 (3): 117-125.
 4. Cholette Susan, Gerardo R. Ungson, Ozgur Ozluk, Leyla Ozsen. 2013. "Exploring purchasing preferences: local and ecologically labelled foods". Journal of Consumer Marketing 30 (7): 563-572.
 5. De Ruyter Ko, Marcel Van Birgelen, Martin Wetzels. 1998. "Consumer ethnocentrism in international services marketing". International Business Review 7 (2): 185-202.
 6. Drewnowska Beata. 2016. "Ekologiczna żywność idzie po rekord". Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Biznes/ 302029912-Ekologiczna-zywnosc-idzie-po-rekord.html#ap-1, dostęp 1.09.2016.
 7. Figiel Adam. 2004. "Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne". Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Fraj Elena, Eva Martinez. 2007. "Ecological consumer behaviour: an empirical analysis". International Journal of Consumer Studies 31 (1): 26-33.
 9. Irandoust Manuchehr. 2016. "Modelling consumers' demand for organic food products: the swedish experience". International Journal of Food and Agricultural Economics 4 (3): 77-89.
 10. Jerzyk Ewa. 2015. "Sustainable packaging as a determinant of the process of making purchase decisions from the perspective of Polish and French young consumers". Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37): 437-445.
 11. Krystallis Athanassios, George M. Chryssohoidis. 2005. "Consumers' willingness to pay for organic food: factors that affect it and variation per organic product type". British Food Journal 107 (5): 320-353.
 12. Lang Tim, Michael Heasman. 2004. Food Wars. Londyn: Earthscan.
 13. Lazaridis Panagiotis, Andreas Drichoutis. 2005. Food Consumption Issues in the 21st Century. [W] The Food Industry in Europe, red. P. Soldatos, S. Rozakis, 21-33. Ateny: Stamoulis, http://ip.aua.gr/Studies/ Lazaridis-Drichoutis_final.pdf, dostęp 01.12.2016.
 14. Lindquist Jay D., Irena Vida, Richard E. Plank, Ann Fairhurst. 2001. "The modified CETSCALE: validity tests in the Czech Republic, Hungary, and Poland". International Business Review 10 (5): 505-516.
 15. Mostafa Mohamed M. 2007. "Gender differences in Egyptian consumers green purchase behaviour: the effects of environmental knowledge, concern and attitude". International Journal of Consumer Studies 31 (3): 220-229.
 16. Murdoch Jonathan, Mara Miele. 1999. "Back to Nature: changing 'worlds of production' in the food sector". European Society for Rural Sociology Sociology Ruralis 39 (4): 465-483.
 17. Murdoch Jonathan, Terry Marsden, Jo Banks. 2000. "Quality, nature, and embeddedness: some theoretical considerations in the context of the food sector". Economic Geography 76: 107-125.
 18. Nestorowicz Renata, Bogna Pilarczyk, Ewa Jerzyk, Anna Rogala, Aneta Disterheft. 2016. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej" http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/projekty, c2098/zywnosc-ekologiczna,c7270, dostęp 20.11.2016.
 19. Paul Justin, Jyoti Rana. 2012. "Consumer behaviour and purchase intention for organic food". Journal of Consumer Marketing. 29 (6): 412-422.
 20. Pilarczyk Bogna, Renata Nestorowicz. 2010. Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 21. Pollan Michael. 2006. "The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals". Nowy Jork: Penguin.
 22. Portalspozywczy.pl. 2016. "W 2017 roku wartość rynku ekożywności w Polsce może przekroczyć 1 mld zł". http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/w-2017-roku-wartosc-rynku-ekozywnosciw- polsce-moze-przekroczyc-1-mld-zl,128546.html, dostęp 2.05.2016.
 23. Przybylak Karol. 2015. "Rynek żywności ekologicznej w Polsce w 2015 roku. Najnowsze dane w pigułce". Biokurier. http://biokurier.pl/aktualnosci/3350-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-polsce-w-2015-rokunajnowsze- dane-w-pigulce, dostęp 2.05.2016.
 24. Rogala Anna. 2015. "Współczesna konsumpcja żywności - w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata". Journal of Agribussiness and Rural Development 3 (37): 513-520, doi: 10.17306/JARD.2015.54.
 25. Schifferstein Hendrick N.J., Peter A.M. Oude Ophuis. 1998. "Health-related determinants of organic food consumption in the Netherlands". Food Quality Preference 9 (3): 119-133.
 26. Schlosser Eric. 2001. "Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal". Nowy Jork: Perennial.
 27. Scott Maura L., Stephen M. Nowlis, Naomi Mandel, Andrea C. Morales. 2008. "The effects of reduced food size and package size on the consumption behaviour of restrained and unrestrained eaters". Journal of Consumer Research 35 (10): 391-405.
 28. Shimp Terence A., Subhash Sharma. 1987. "Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE". Journal of Marketing Research 24 (3): 280-289.
 29. Suki Norazah Mohd. 2013. "Young consumer ecological behavior. The effects of environmental knowledge, healthy food, and healthy way of life with the moderation of gender and age". Management of Environmental Quality: An International Journal 24 (6): 726-737.
 30. Szromnik Andrzej, Wolanin-Jarosz Elżbieta. 2013. "Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE". Konsumpcja i Rozwój 1: 98-111.
 31. Von Braun Joachim, Eugenio Díaz-Bonilla. 2008. Globalization of food and agriculture and the poor. Waszyngton: International Food Policy Research Institute. IFPRI.
 32. Watts Michael, David Goodman. 2005. Agrarian Questions: Global Appetite, Local Metabolism: Nature, Culture, & Industry in Fin-de-Siecle Agro-Food Systems. [W] Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring, red. M. Watts i D. Goodman. Nowy Jork: Routledge.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu