BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomianek Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gralak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena kondycji finansowej obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w latach 2004-2015 według wybranych koncepcji podziału regionu
Evaluation of Financial Situation of Rural Areas in Mazovieckie Province in the Year 2004-2015 According to Selected Concepts of Regional Division
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 169-175, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Inwestycje gminne, Finanse
Rural areas, District investments, Finance
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu była ocena kondycji finansowej gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w Obszarze Metropolitarnym Warszawy (OMW), w tym obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz w nowych regionach (warszawskim stołecznym (WS) i mazowieckim regionalnym (MR), w świetle koncepcji podziału województwa mazowieckiego od 2018 roku. W latach 2004-2015 najlepsza sytuacja finansowa charakteryzowała gminy ZIT. OMW i region WS cechowały relatywnie niższe wartości analizowanych wskaźników. Ranking gmin, skonstruowany na podstawie metody wzorca rozwoju Hellwiga, potwierdził wcześniejsze obserwacje.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to evaluate financial condition of rural and semi-urban LAU 2 units in the Warsaw Metropolitan Area, the area of Integrated Territorial Investment and new regions (PL91 and PL92 NUTS 2 units) in the light of the concept of division of Mazowieckie province since 2018. In the year 2004- 2015 the best financial situation was observed in the ITI units. The WMA and PL91 region were characterized by relatively lower values of the analysed indicators. The ranking constructed using Hellwig method of development pattern, confirmed earlier observations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BFEiPR. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej. Warszawa: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, http://omw.um.warszawa.pl, dostęp: 29.12.2016.
  2. Drejerska Nina, Mariola Chrzanowska, Iwona Pomianek. 2014. Strefa podmiejska Warszawy: wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  3. Dylewski Marek, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. 2007. Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Dylewski Marek, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. 2010. Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego. Warszawa: Difin.
  5. GUS. Bank danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl, dostęp: 29.12.2016.
  6. Hellwig Zdzisław. 1968. "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr". Przegląd Statystyczny 4: 307-328.
  7. Pomianek Iwona. 2010. "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego". Acta Scientiarum Polonarum. Oeconomia 9 (3): 227-239.
  8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066 z dn. 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Dz.Urz. UE L 322 z 29.11.2016, http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R2066, dostęp: 29.12.2016.
  9. Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa: IRWiR PAN.
  10. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Warszawa: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, http://omw.um.warszawa.pl/programowanie-rozwoju-obszarumetropolitalnego- warszawy/strategia-rozwoju-obszaru-metropolitalnego-warszawy-do-roku-2030, dostęp: 10.10.2016.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu