BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przesmycka Agnieszka (Zakład Elektrotechniczny "ZELTECH" Stanisław Przesmycki, Siedlce), Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekonomiczna efektywność inwestycji w biogazownie rolnicze
Economic Profitability of Investment in Biogas Plant
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 178-182, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Warunek sine qua non, Efektywność ekonomiczna, Inwestycje, Biogaz, Stopa zwrotu
Sine qua non condition, Economic efficiency, Investment, Biogas, Rate of return
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w biogazownie rolnicze. Dokonano prezentacji inwestycji wraz z opracowaniem modelu oceny efektywności ekonomicznej dla inwestycji w biogazownię. Inwestycje są koniecznym warunkiem reprodukcji zasobów i aby były one narzędziem rozwoju przedsiębiorstw powinny zwiększać jego wartość. Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji ma za zadanie dostarczyć argumentów przy podejmowaniu decyzji, zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka, a także pokazać trudności, które mogą się pojawić w czasie jego realizacji. Do najczęściej wykorzystywanych metod oceny projektów inwestycyjnych zalicza się: zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżącą (NPV), wewnętrzną stopę zwrotu (IRR), wskaźnik zyskowności (PI).(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present the principal tools used in the assessment of the profitability of investment projects and present the model of economic efficiency of investments in biogas plant. Nowadays investments are the sine qua non of gaining additional resources. In order to function as tools of the development of enterprises, investments have to increase their value. The analysis of the profitability of investment projects is supposed to give information necessary in the decision making process, to draw attention to potential hazards and to demonstrate any difficulties which may appear in the course of completing the investment. The most frequently applied methods of assessing investment projects are: discounted payback period (DPP), net present value (NPV), internal rate of return (IRR) and profitability index (PI).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bień Witold. 2011. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
  2. Faber Antoni. 2008. Potencjał i konsekwencje rolnej produkcji biomasy dla energetyki, Płońsk. http://www. cire.pl/pliki/2/potenc_konsekwenc_.pdf, dostęp 15.06.2016.
  3. Krawiec Franciszek. 2010. Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy. Warszawa: Difin.
  4. MG. 2010. Przewodnika dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki
  5. Rogowski Waldemar. 2013. Rachunek Efektywności Inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu