BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Motywy wyboru oferty kredytowej przez rolników
Farmers' Motives to Choose a Credit Offer
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 183-188, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kredyt, Rolnictwo, Oprocentowanie kredytów bankowych, Wyniki badań
Credit, Agriculture, Bank lending rate, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja motywów, którymi kierują się rolnicy przy wyborze oferty kredytowej oraz analiza powiązań między wybranymi motywami a cechami charakteryzującymi rolników z regionu Pomorza Środkowego. Gospodarstwa rolne mają zdolność do kreacji kapitału własnego, jednak poziom prywatnych oszczędności oraz skumulowany majątek prywatny może być niewystarczający do prowadzenia bieżącej czy też inwestycyjnej działalności rolniczej. Dlatego konieczne staje się wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, a najbardziej klasyczną formą finansowania działalności rolniczej są kredyty bankowe. W badaniach wykorzystano źródła danych pierwotnych pozyskanych w toku przeprowadzonych terenowych badań empirycznych, zrealizowanych z zastosowaniem sondażu diagnostycznego. Do realizacji celu wykorzystano analizę literatury tematu, metody statystyczne oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Analiza wykazała, że rolnicy przy wyborze kredytu bankowego przede wszystkim zwracają uwagę na oprocentowanie kredytu oraz wysokość opłat i prowizji.(abstrakt oryginalny)

Farms have the ability to creation of equity, but the level of private savings may be insufficient to keep the current or investment agricultural activity. It becomes necessary to use external sources of financing. Bank loans are the classic form of financing agricultural activities. This article aims to identify motives for the choice a credit offer by farmers from the region of the Middle Pomerania and analysis of relationships between selected motifs and the hallmarks of farmers. The study used secondary data sources and primary data obtained in the course of empirical studies. To achieve the objective analysis literary theme, statistical methods and a multidimensional analysis of correspondence was used. The analysis showed that farmers when choosing a bank loan first of all pay attention to the interest rate on the loan and the amount of fees and commissions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alessandrini Pietro, Andrea F. Presbitero, Alberto Zazzaro. 2009. "Global Banking and Local Markets: A National Perspective". Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2: 173-192.
  2. Bierlen Ralph, Peter J. Barry, Bruce L. Dixon, Bruce L. Ahrendsen. 1998. "Credit Constraints, Farm characteristics and the Farm Economy: Differential Impact on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories". American Journal of Agricultural Economics 80 (4): 708-723.
  3. Greenacre Michael. 1992. "Correspondence analysis in medical research". Statistical Methods in Medical Research 1: 97-117.
  4. Kata Ryszard. 2011. Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  5. Kołodziej Elżbieta. 2005. Banki spółdzielcze jako podstawowe podmioty wiejskich rynków finansowych. [W] Kwestia agrarna w Polsce i na Świecie. red. M. Adamowicz, 547-556. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  6. Kulawik Jacek. 2003. "Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską". Bank i Kredyt 6: 29-42.
  7. Rosa Anna. 2014. Rolnicy Pomorza Środkowego na rynku usług bankowych. [W] Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, red. D. Zawadzka, J. Sobiech, 229-260. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
  8. Sompolska-Rzechuła Agnieszka, Grzegorz Spychalski. 2013. "The use of correspondence analysis 2 in the evaluation of the role of fibrous 3 and medicinal plants in plant production in farms". Quantitative Methods in Economic XIV (2): 210-219.
  9. Szafraniec-Siluta Ewa. 2011. "Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i organizacja Gospodarki Żywnościowej 89: 183-192.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu