BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Runowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie wsparcia budżetowego gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej
Differentiation of Budget Support Farms in the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 189-196, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Wsparcie finansowe, Wspólna Polityka Rolna
Arable farm, Financial support, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono znaczenie dotacji i subwencji w gospodarstwach rolnych krajów UE. Zwrócono uwagę na rolę wsparcia budżetowego w kształtowaniu przychodów gospodarstw oraz dochodów gospodarstw i osób zatrudnionych w gospodarstwach. Wskazano zróżnicowanie udziału dotacji i subwencji w przychodach oraz dochodach gospodarstw rolnych w poszczególnych krajach UE. Podkreślono także zróżnicowanie występujące pod tym względem pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Udział subwencji w przychodach ogółem gospodarstw UE wynosił 16,2% i był bardzo zróżnicowany między krajami (od 4,1% w Holandii do 32,9% w Finlandii). Z kolei udział subwencji w dochodach wynosił średnio w UE 60,8% (od 31,2% w Holandii do 236,5% w Szwecji). Ponadto określono skutki wynikające z ewentualnej likwidacji wsparcia budżetowego gospodarstw rolnych i poziom koniecznego wzrostu cen rolnych, który zrekompensowałby skutki tej likwidacji i zapewnił dotychczasowy poziom dochodów. Dla zrekompensowania skutków likwidacji subwencji konieczny wzrost cen rolnych musiałby wynosić 16,7% (od 4,3% w Holandii do 48,9% w Finlandii).(abstrakt oryginalny)

The current policy of external financial support households undoubtedly exert a positive influence on agricultural incomes in the EU. This effect was varied due to the different levels of financial support. Recent changes in the common agricultural policy caused the reduction of subsidies dedicated to income support, while the part of support aimed to offset additional costs occurring on farms was increased (additional costs related to the expansion of their services for the benefit of the environment and other public goods). This direction of changes weakens the role of subsidies in the development of agricultural income, but still most of the financing is directed to farms for the purpose of stabilizing their income. In consideration of possible liquidation or significant reduction of external financial support from the budget should keep in mind the consequences for the development of the agricultural income.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Giersz Zofia. 2011. Instrument stabilizacji dochodów - nowy instrument zarządzania ryzykiem w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Warszawa: FAPA Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej.
  2. Goraj Lech. 2011. Dochody rolników Unii Europejskiej w 2011 roku. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  3. Hergrenes Agnar, Berkeley Hill, Georg Linem. 2001. "Income instability among farm households - evidence from Norwey. Farm Management". Journals of the Institute of Agricultural Management 11 (1): 37-48.
  4. Kutkowska Barbara. 2009. "Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 101-109.
  5. Majewski Edward, Adam Wąs, Waldemar Guba, Graham Dalton. 2007. "Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 98-106.
  6. Phimister Euan, Roberts Deborah, Gilbert Alan. 2004. "The Dynamics of Farm Incomes", Journal of Agricultural Oconomics 55 (2): 197-220.
  7. Poczta Walenty, Joanna Średzińska, Aldona Mrówczyńska-Kamińska. 2009. "Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 76: 17-30.
  8. Runowski Henryk. 2014. "Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 195-205.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu