BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Skrzyński Grzegorz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zrównoważony rozwój gospodarstw mleczarskich
The Sustainable Development of Dairy Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 197-203, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Gospodarstwa rolne, Mleczarstwo, Mleko
Sustainable development, Arable farm, Dairy, Milk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena stopnia zrównoważenia specjalistycznych gospodarstwach produkujących mleko. Stopień zrównoważenia gospodarstw mleczarskich oceniano wykorzystując wskaźnik syntetycznego zrównoważenia gospodarstwa. Przeprowadzona ocena wskazuje, że gospodarstwa regionu południowo- -wschodniej Polski w zakresie poszczególnych kryteriów (społeczny, środowiskowy i ekonomiczny) uzyskały średni stopień zrównoważenia, natomiast w gospodarstwach regionu północno-wschodniej Polski stopień zrównoważenia był wysoki.(abstrakt oryginalny)

The aim of study was to assessment of sustainability degree of specialty dairy farms. Using the synthetic farm sustainability index determined the degree of sustainability of dairy farms. The assessment indicates that farms of south-eastern Polish region range of different criteria (social, environmental and economic) achieved an average degree of sustainability, while degree of sustainability in farms of north-eastern Polish region was high. Based on the results, it was found that on farms in the Podkarpacie region has been disrupted implementation of the objectives of income equalization, and thus the living conditions of the rural population.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżewski Bazyli. 2012. "Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju". Studia Ekonomiczne/Economic Studies 2 (LXXIII): 165-188.
 2. Goraj Lech, Elżbieta Olewnik. 2015. FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. GUS. Rocznik statystyczny rolnictwa 2014. 2015. Warszawa. Hamerska Irena, Stanisława Roczkowska- Chmaj. 2008. "Wykształcenie i wiek rolników a wskaźnik postępu naukowo-technicznego". Inżynieria Rolnicza 11 (109): 75-82.
 4. Harasim Adam. 2013. "Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego". Studia i Raporty IUNG-PIB 32 (6): 58-66.
 5. Harasim Adam. 2014. Przewodnik do oceny zrównoważenia rolnictwa na różnych poziomach zarządzania. Puławy: IUNG-PIB.
 6. Harasim Adam., Andrzej Madej. 2008. "Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 28-38.
 7. Jeżowski Piotr. 2007. Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [W] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżewski, 11-24. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Klepacki Bogdan. 1990. "Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej)". Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW-AR 124: 88.
 9. Kozera Magdalena. 2010. "Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych - aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 84: 5-11.
 10. Kuś Jan. 2013: "Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe", Studia i Raporty IUNG-PIB 32 (6): 167-185.
 11. Marcysiak Adam, Agata Marcysiak. 2011: "Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (26/4): 129-137.
 12. Sawa Józef. 2008. "Nakłady materiałowo-energetyczne jako czynnik zrównoważenia procesu produkcji rolniczej". Inżynieria Rolnicza 5 (103): 243 -248.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu