BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeląg-Sikora Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Gródek-Szostak Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Cupiał Michał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sikora Jakub (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rola usług doradczo-informacyjnych w rozwoju agrobiznesu
The Role of Consulting and Information Services in the Development of Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 210-215, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Agrobiznes, Usługi informacyjne, Doradztwo, Wyniki badań
Entrepreneurship, Agrobusiness, Information services, Consultancy, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono rolę usług doradczo-informacyjnych w rozwoju agrobiznesu. W dobie gospodarki wolnorynkowej bez wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości nie sposób realizować założenia wspólnej polityki rolnej, mówiącej o dywersyfikacji źródeł dochodów rodzin rolniczych przez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz innowacyjności prowadzonej produkcji rolniczej. Przykładem mechanizmów wsparcia propagowania dostępności do usług doradczych dla mieszkańców obszarów wiejskich są działania subwencjonujące poniesione koszty z tego tytułu dla beneficjentów. Jednym z takich działań było "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów", realizowane w ramach PROW 2007-2013. Wyniki realizacji wykazały duże zainteresowanie beneficjentów, łącznie w pięciu latach prowadzenia naboru liczba złożonych wniosków (LZW) wyniosła 63 899. W efekcie w drodze weryfikacji dofinansowano 45 864 złożonych wniosków (71,78%). Przedsięwzięcia w zakresie świadczenia bezpłatnych usług doradczo-informacyjnych podejmowane są również przez jednostki promujące rozwój polskiej przedsiębiorczości, tzw. punkty konsultacyjne. W pracy przedstawiono cząstkowe wyniki realizacji projektu z zakresu świadczenia usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości przez wybrany lokalny punkt konsultacyjny w Małopolsce. Realizacja projektu pozwoliła skorzystać z usług informacyjno-doradczych 4358 beneficjentom z województwa małopolskiego, w tym 32% omawianych przedsięwziąć była zlokalizowana na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of consulting and information services in relation to the development of agribusiness. In the era of free market economy, without the support of business development there is no way to pursue the objectives of the Common Agricultural Policy, which speaks about diversification of sources of income for farm families by creating non-agricultural jobs and innovativeness of their agricultural production. An example of the support mechanisms promoting access to consulting services for rural dwellers are the activities that finance the costs incurred in this respect for the beneficiaries. One of such activities was the use of consulting services by farmers and forest owners, implemented under the RDP 2007-2013. Results demonstrated great interest of the beneficiaries; within five years of recruitment, the number of applications (NOA) was 63 899. As a result, after verification 71.78% of applications (i.e. 45 864) received financing. The projects in the area of provision of free consulting and information services are taken up also by institutions promoting the development of Polish business, the so called consulting points. The paper presents the partial results of the project dedicated to providing services for the development of entrepreneurship by the selected Local Consulting Point in Małopolskie Voivodship. Implementation of the project allowed 4358 beneficiaries from Małopolskie to use the consulting and information services. 32% of these enterprises were based in rural areas.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gródek-Szostak Zofia. 2013. Zarządzanie innowacjami - wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw. [W] Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, red. T. Małkus, M. Sołtysik, 69-72. Kraków: UEK.
  2. Parzonko Anna J. 2010. "Znaczenie doradztwa rolniczego w przemianach społecznych na obszarach wiejskich". Roczniki Naukowe SERiA XII (2): 262-267.
  3. Pawlak Joanna. 1999. "Rolnictwo a informacja". Inżynieria Rolnicza 1 (7): 39-46.
  4. Pawlewicz Adam, Piotr Szamrowski. 2012. "Rola grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych". Roczniki Naukowe. SERiA XIV (5): 160-163.
  5. Rak Anna M. 2006. Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
  6. Sikora Jakub. 2014. Modelling production space in the producer groups and comparative individual farms. Kraków: Polish Society of Agricultural Engineering.
  7. Szeląg-Sikora Anna. 2013. Technical modernization of agricultural farms aided with European Union funds as a precondition for development of producer groups. Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
  8. Szeląg-Sikora Anna, Michał Cupiał. 2008. "Liczba źródeł informacji rolniczej a poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji". Inżynieria Rolnicza 6 (104): 187-194.
  9. www.arimr.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu