BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuba-Barańska Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zmiany struktur agrobiznesu Polski i Niemiec
Changes in Agribusiness Structures in Poland and Germany
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 216-220, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Strukturalne przemiany w rolnictwie, Agrobiznes, Produkcja, Wartość dodana, Wyniki badań
Structural changes in agriculture, Agrobusiness, Production, Value added, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w wartości i strukturze tworzenia produkcji globalnej i wartości dodanej brutto agrobiznesu Polski na tle agrobiznesu Niemiec oraz określenie ich roli produkcyjnej i dochodotwórczej. Do określenia produkcji globalnej i wartości dodanej brutto agrobiznesu wykorzystano dane z bilansów przepływów międzygałęziowych Polski i Niemiec za lata 1995, 2000, 2005 i 2010 publikowane przez EUROSTAT. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obserwowany jest proces ewolucji struktur agrobiznesu w Polsce w kierunku wysokorozwiniętych struktur agrobiznesu niemieckiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to describe the changes in the value and the structure of the output and gross value added of Polish agribusiness in comparison to German agribusiness and the determination of their productive and incomes role. Data from the balance sheets-output Polish and Germany were used to determine the output and gross value added agribusiness, in 1995, 2000, 2005 and 2010 years, published by EUROSTAT. The results of the study allow to state that there is observed process of agribusiness structure evolution in Poland towards to the highly developed structures of the German agribusiness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Davis John, Ray Goldberg. 1957. A Concept of Agribusiness. Boston: Harvard University. Tłumaczenie polskie: Koncepcja agrobiznesu. 1967. Warszawa: IER.
 2. EUROSTAT. 2016. Bilanse przepływów międzygałęziowych. www.ec.europa.eu/eurostat, dostęp 5.06.2016.
 3. Kociszewski Karol. 2010. Syntetyczne ujęcie współczesnych teorii wyjaśniających przyczyny zacofania krajów najsłabiej rozwiniętych. [W] Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, 150-190. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 4. Marcinkowska Monika. 2012. "Sprawozdanie z wartości dodanej - przykład oceny wyników przedsiębiorstw z perspektywy interesariuszy". Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 51 (690): 335-347.
 5. Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2012. "Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech". Journal Agribusiness and Rural Development 2 (24): 179-189.
 6. Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2015. Gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej : kierunki rozwoju, przepływy i współzależności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 7. Mundlak Yair. 2000. Agriculture and economic growth. Theory and measurement. Cambridge: Harvard University Press.
 8. Poczta Walenty, Aldona Mrówczyńska-Kamińska. 2004. Agrobiznes w Polsce jako subsytem gospodarki narodowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 9. Woś Augustyn. 1979. Związki rolnictwa z gospodarką narodową. Warszawa: PWRiL.
 10. Woś Augustyn. 1996. Agrobiznes. Makroekonomika. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 11. Woś Augustyn. 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu