BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Czynniki różnicujące dochodowość produkcji mleka w Polsce w specyficznych latach dla rolnictwa
Factors Differentiating Profitability of Milk Production in Poland in Specific Years in Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 228-233, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Rolnictwo, Dochody, Wyniki badań
Milk production, Agriculture, Income, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efekty ekonomiczne są konsekwencją wytworzonej i sprzedanej produkcji. W gospodarstwach rolniczych zalicza się do nich nadwyżkę bezpośrednią z gospodarstwa rolnego, wartość dodaną oraz dochód. W przeprowadzonych badaniach dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (zgodnie z metodyką FADN) przyjęto za podstawową kategorię oceny sytuacji materialnej gospodarstw i ich efektywności. Podjęto próbę zidentyfikowania czynników wpływających na dochodowość produkcji mleka w specyficznych latach dla polskiego rolnictwa. Przeprowadzone badania bowiem dotyczyły lat 2004 i 2009, które charakteryzowały się wyraźnymi zmianami w makrootoczeniu rolnictwa. Rok 2004 to okres przystąpienia do UE, natomiast rok 2009 to czas głębokiego kryzysu na rynku mleka.(abstrakt oryginalny)

The economic effects are a consequence produced and offered for sale production. The farms include them direct surplus from agriculture, value added and income. In this study adopted the income from the family farm (in accordance with the methodology FADN) for basic category assess the financial situation of households and their effectiveness. This article attempts to identify the factors affecting the profitability of milk production in specific years for Polish agriculture. The study in fact concerned the years 2004 and 2009, which undoubtedly characterized by distinct changes in the macro-environment agriculture. The year 2004 was a period of accession to the EU, while the year 2009 is a time of deep crisis in the milk market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamski Marcin. 2014. "Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw mlecznych w Polsce z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 80-91.
 2. Bórawski Piotr, Sergiy Grygoryev. 2009. "Ziemia i kierunek produkcji jako czynniki różnicujące efektywność gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 8 (23): 17-23.
 3. Gołębiewska Barbara, Bogdan Klepacki. 2000. "Czynniki kształtujące dochód rolniczy w gospodarstwach o zróżnicowanym poziomie towarowości". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 88 (2): 59-68.
 4. Gołębiewska Barbara. 2010. Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 5. Goraj Lech. 2009. Szacunek dochodów gospodarstw rolnych w 2008 roku według parametrów rachunków makroekonomicznych dla rolnictwa z 31.01.2009 r. Warszawa: IERiGŻ-PIB, http://www.fadn. pl/mediacatalog/ documents/prognozadochodoww2008fin3.pdf.
 6. Goraj Lech, Adam Smolik, Małgorzata Suska. 2005. Jak zrozumieć zawartość publikacji raport indywidualny gospodarstwa rolnego - materiały szkoleniowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 7. Kołoszko-Chomentowska Zofia. 2007. "Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej". Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 241-243.
 8. Łęczycki Kazimierz. 2004. Poziom i dynamika zmian dochodu ogólnego gospodarstw rolniczych w latach 1995-2001. [W] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. M. Adamowicz, s. 216. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 9. Manteuffel Ryszard. 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
 10. Polski FADN. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2004-2011. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 11. Skarżyńska Aldona. 2011. "Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 98 (1): 7-21.
 12. Wiatrak Andrzej P. 1998. Czynniki zróżnicowania dochodów rolniczych gospodarstw rodzinnych. [W] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce, red. A.P. Wiatrak, s. 207. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 13. Zawadzka Danuta, Agnieszka Strzelecka. 2012. "Analiza dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 51: 413-422.
 14. Ziętara Wojciech. 1984. Organizacja gospodarstw rolniczych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 15. Ziętara Wojciech. 2012. "Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 43-57.
 16. Ziętara Wojciech, Marcin Adamski. 2014. "Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 98-115.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu