BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza wyników działalności MSP z kapitałem zagranicznym w Polsce
Analysis of Results of SME's with Foreign Capital in Poland
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 4 (12), s. 22-33, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Kapitał zagraniczny
Small business, Financial analysis, Foreign capital
Note
streszcz., sum.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę działalności gospodarczej polskich małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu podmiotów gospodarczych z analizowanego sektora. Rola małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowa dla budowania wzrostu gospodarczego i innowacyjności polskiej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa są niezwykle istotne z punktu widzenia zwiększania zatrudnienia, eksportu oraz konkurencyjności gospodarki. Analiza została przeprowadzona dla lat 2009-2014 w oparciu o dane statystyczne pochodzące z GUS-u i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wstępne rozważania poświęcone zostały roli małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce oraz znaczeniu kapitału zagranicznego dla ich funkcjonowania. Dalsza część artykułu dotyczy oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych reprezentujących sektor niefinansowy.

This article aims to assess the financial condition of Polish small and mediumsized enterprises with foreign capital against all the entities of the analyzed sector. The analysis was performed for the years 2009-2014 on the basis of statistical data from the Central Statistical Office and the Polish Agency for Enterprise Development. Preliminary discussion was devoted to the role of small and medium-sized enterprises in the Polish economy and the importance of foreign capital for their operation. The rest of the article concerns the evaluation of the financial condition of operators representing financial sector.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancyparowicz G., 2009, Kapitał zagraniczny w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_kapital_zagraniczny_po_akcesji_do_ue.p dfs. s. 7.
 2. Dereń A.M., 2005, Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa, s. 29.
 3. Duraj J., 2000, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 117.
 4. Gromada A., Janyst T., Golik K., 2015, Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny: Czy jesteś- my gospodarką poddostawcy?, Fundacja Kaleckiego, Warszawa, s. 4.
 5. http:// parp.gov.pl.
 6. http://stat.gov.pl.
 7. Okręglicka M., Lemańska-Majdzik A., 2015, Process management orientation in the finance area of small and medium-sized enterprises, Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015, "Management, Leadership and Strategy for SME's Competitiveness", ICM 2015, 18-19th June 2015, Godollo, Hungary, s. 91-95.
 8. Onak-Szczepanik B., 2006, Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski, Katedra Teorii Ekonomii, z. 9, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Regionalizacja i globalizacja, cz. 2, Rzeszów, s. 615.
 9. Piocha S., Gabryszak R., 2008, Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Piocha S., Gabryszak R. (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa, s. 116.
 10. Puchalska K., 2014, Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w gospodarce polskiej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014), s. 317.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33.
 12. Safin K., 2002, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 10.
 13. Sipa M., 2013, Diversity of Small Innovative Enterprises, [w:] Hittmar S. (ed.), Management Trends in Theory and Practice, Scientific Papers. EDIS, University Publishing House, University of Zilina, Zilina, s. 140-143.
 14. Smolarek M., 2015, Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ZN WSH Zarządzanie 2015 (3), s. 23-38.
 15. Smolarek M., Dzieńdziora J., 2011, Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, nr 2, s. 10, 13.
 16. Strużycki M., 2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Warszawa, s. 20-21.
 17. Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa, s. 12.
 18. Wilimowska Z., Urbańska K., 2009, Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa, s. 10.
 19. Witkowska J., 2003, Funkcjonowanie firm z udziałem kapitału zagranicznego w regionach słabiej rozwiniętych w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 170, s. 41.
 20. Zarębski M., 2008, Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII, z. 388, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.4.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu