BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocka Katarzyna
Title
Możliwości finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce
The Possibilities of Financing the Socio-Economic Development in Poland
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 62-75, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Keyword
Gmina, Działalność gospodarcza gminy, Źródła finansowania, Finansowanie inwestycji w gminie, Rozwój społeczno-gospodarczy
District, Municipal economic activity, Source of financing, Investment financing in district, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce. Aby osiągnąć cel, dokonano analizy kodeksów ustaw ze szczególnym uwzględnieniem literatury i statystyk ukazujących różne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwój ten możliwy jest poprzez zastosowanie przez władze gminy, przemyślanej i spójnej polityki finansowej oraz gospodarki budżetowej. Zgodnie z generalną zasadą właściwie prowadzonej polityki budżetowej największe znaczenie ma wydajność i stabilność poszczególnych źródeł dochodów. Artykuł porusza także kwestię dotyczącą zwrotnego i bezzwrotnego finansowania działalności gmin. W artykule zdefiniowano także pojęcie gminy, przedstawiono zasady jej funkcjonowania. Istotną rolę odgrywają władze gminy, które będąc organizatorem i koordynatorem rozwoju, wykorzystują do tego różnorodne narzędzia. Wiele zależy także od wykorzystywanych przez władze samorządowe sposobów i metod działania, co w dużej mierze związane jest z posiadaną przez nie władzą, kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a number of possibilities for financing the socio-economic development of gminas (the smallest administrative unit) in Poland. To achieve this goal, codes and laws were analyzed by reviewing the existing literature and statistics that pertain to different aspects of socio-economic development. This development is made possible by the local authorities who implement well-considered and consistent financial policies and the budget management system. According to the general rule of fiscal policy, the most significant thing is performance and stability of various sources of income. This paper provides information related to refundable and non-refundable financing of gminas. It also discusses the concept of gmina and principles of its functioning whereby the local authorities foster development. This aim is achieved by the local authorities with the use of a variety of tools and methods stemming from their power, qualifications, skills and experience. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Denek, E., 2001, Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Guziejewska, B., 2005, Kontrowersje w ocenie niezależności samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny".
 3. Hałaburda, D.A. (red.), 2008, Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 4. Kańduła, S., 2001, Ograniczenie samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce, w: Jajuga, K., Łyszczak, M. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
 6. Kozłowski, A.J., 2012, Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 7. Owsiak, S., 2000, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Piotrowska-Marczak, K., 1997, Finanse lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 9. Stępień, H., 2006, Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
 10. Surówka, K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 11. Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Dz.U., nr 223, poz. 2218.
 12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o Prawie ochrony środowiska, Dz.U., nr 62, poz. 627.
 13. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U., nr 203, poz. 1966.
 14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U., nr 19, poz. 100.
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U., nr 142, poz.1591.
 16. Wieloński, M., 2014, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Wiśniewski, M., 2011, Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa.
 18. Zawora, J., 2008, Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu