BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barański Jan
Title
Ewolucja audytu wewnętrznego i kierunki rozwoju w sektorach prywatnym i publicznym
Evolution of the Internal Audit Profession and Trends of its Development in the Private and the Public Sector
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 136-148, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Keyword
Audyt wewnętrzny, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Nowe zarządzanie publiczne, Kontrola, Rachunkowość
Internal audit, Private sector, Public sector, New public management, Control, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój audytu wewnętrznego od lat 40. XX wieku pokazuje, że podąża on za rozwojem środowiska biznesowego. Zauważane tendencje do przyjmowania rozwiązań z sektora komercyjnego przez sektor publiczny skłaniają również do przeanalizowania możliwej ścieżki rozwoju audytu w tym sektorze. Kwestie takie, jak raportowanie zintegrowane w sektorze prywatnym czy nowe zarządzanie publiczne w sektorze publicznym mogą stanowić dla audytorów nowe pole do rozwoju i specjalizacji. (abstrakt oryginalny)

The development of internal audit profession since 1941 proves that it has been constantly adjusting to changes which occurred in the business environment in the last few decades. Matters such as integrated reporting in the private sector or the new public management in the public sector can become a new field of activity for the auditors. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anioł, M., 2014, Dyrektywa o ujawnianiu informacji niefinansowych przyjęta przez Radę Europejską, http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizja-finansowa/Badanie-w-praktyce/dyrektywa-o-ujawnianiu-informacji-niefinansowych-przyjeta-przez-rade-europejska2209.html [dostęp: 28.02.2015].
 2. Cieślak, M., 2011, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Gabrusewicz, T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 4. GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2013, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf [dostęp: 28.02.2015].
 5. Gos, W., 2009, Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego, w: Kiziukiewicz, T. (red.), Audyt wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 6. Hońko, S., 2013, Luca Pacioli - prekursor dydaktyki w rachunkowości, Wydawnictwo ZUT, Szczecin, http://wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/39/464.pdf [dostęp: 28.02.2015].
 7. IIA, Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA), 2014a, Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors Reasearch Foundation, Altamonte Springs, Florida, https://na.theiia.org/standards-guidance/Public Documents/IPPF 2013 Polish.pdf [dostęp: 28.02.2015].
 8. IIA, Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA), 2014b, Kodeks etyki, The Institute of Internal Auditors Reasearch Foundation, Altamonte Springs, Florida, https://na.theiia.org/standards-guidance/Public Documents/Code of Ethics Polish.pdf [dostęp: 28.02.2015].
 9. Knedler K., Stasik M., 2010, Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Łódź.
 10. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Warszawa.
 11. Lipman, F. 2012, From Enron to Lehman Brothers, https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TCB-DN-V4N6-12.pdf&type=subsite [dostęp: 28.02.2015].
 12. Marchewka-Bartkowiak, K., 2014, Nowe zarządzanie publiczne, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/24E1231535A8BDE5C1257D6A003B6AEA/$file/Infos_178.pdf [dostęp: 28.02.2015].
 13. Micherda, B., 2011, Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Difin, Warszawa.
 14. Moeller, R., 2009, Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Piołunowicz, M., Wizner, M., Tomaszewska, M., 2013, Jaki audyt jest, każdy widzi... ale czy "każdy" potrafi go właściwie wykorzystać?, http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=87&gpwlf_id=95 [dostęp: 28.02.2015].
 16. Poetschke, H., 2011, Istota systemu rachunkowości, w: Gabrusewicz, W., Samelak, J. (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 17. Ramamoorti, S., 2003, Internal Auditing: History, Evolution, and Prospects, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, Florida, https://na.theiia.org/iiarf/Public Documents/Chapter 1 Internal Auditing History Evolution and Prospects.pdf [dostęp: 28.02.2014].
 18. Sawicki, K., 2009, Audyt finansowy, w: Kiziukiewicz, T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 19. UoR, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., 1994, nr 121, poz. 591.
 20. UoBR, Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U., 2009, nr 77, poz. 649.
 21. UoFP, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., 2009, nr 157, poz. 1240.
 22. Winiarska, K., 2008, Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu