BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie analizy harmonicznej w procesie prognozowania ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym na przykładzie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
Using Hamrmonic Analysis in the Process of Air Passanger Traffic Forecasting on the Example of Szczecin-Goleniów Airport
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Analiza harmoniczna, Transport lotniczy, Transport pasażerski
Harmonic analysis, Air transport, Passenger transport
Note
summ.
Company
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
Abstract
Celem analizy harmonicznej jest dekompozycja szeregu czasowego zawierającego czynniki cykliczne na funkcje sinus i cosinus, które związane są z określoną długością fali. Dzięki temu możliwe jest wykrycie okresowości, która często jest zaburzana przez składnik losowy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania jest przygotowanie prognozy na rok 2016 na podstawie analizy harmonicznej z wykorzystaniem danych kwartalnych z lat 2013-2015, dotyczących liczby pasażerów przylatujących i odlatujących z Portu Lotniczego (PL) Szczecin-Goleniów.(fragment tekstu)

The volume of air passenger traffic varies according to seasons, which largely affect fluctuation of supply for this kind of service. By monitoring such seasonal variations we can manage the supply in transport capacity more effectively and ensure it is managed on the suitable level in airports. Isolating and extracting the influence of seasonal changes while preparing a forecast allows for improvement in the forecasting precision. Therefore, the aim of the paper is to carry out process forecast for 2016 on the basis of a harmonic analysis using quarterly data on the number of passengers arriving and departing from Port Lotniczy Szczecin- -Goleniów in the years 2013-2015.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barczak A. 2015a. Pomiar wahań sezonowych ruchu pasażerskiego na przykładzie Portu Lotniczego Gdańsk. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 321(80)3, 5-14.
  2. Barczak A. 2015b. Wykorzystanie wybranych metod ilościowych w analizie pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce. Pr. Nauk. UE Wroc., Ser. Ekonomia 401, 26-35.
  3. Cieślak M. 1970. Metody analizy rozwoju zjawisk w czasie, w: Zarys ekonometrii. Red. Z. Hellwig, Warszawa, PWE, 106.
  4. Cieślak M. 1997. Organizacja procesu prognostycznego, w: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. Warszawa, PWN, 87.
  5. Dittmann P. 1997. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, w: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. Warszawa. PWN. 90.
  6. Dittmann P. 2004. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 92-93.
  7. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska. DzU z 1959 r., nr 35, poz. 212, z późn. zm., http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo- -mi%C4%99dzynarodowe/206-konwencje, dostęp: 09.08.2016.
  8. Pluta-Zaremba A. 2005. Prognozowanie popytu, w: Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. Red. K. Rutkowski. Warszawa, SGH, 155.
  9. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. 2003. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Warszawa, PWN, 89-90, 110.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu