BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Szczecińska Beata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Konkurencyjność Polski na światowym rynku turystycznym
Polish Competitiveness in the Global Tourism Market
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 7-20, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wydatki turystów, Rynek turystyczny, Konkurencyjność, Turystyczne atrakcje, Turystyka międzynarodowa
Expenditures of tourists, Tourism market, Competitiveness, Tourist attraction, International tourism
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania międzynarodowego ruchu turystycznego w ujęciach globalnym i regionalnym. Przedmiotem rozważań będą przyjazdy turystów zagranicznych oraz wpływy z turystyki międzynarodowej. Na tym tle ukazano pozycję Polski w światowym systemie turystycznym. W artykule wykorzystano dane statystyczne Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO), Światowego Forum Gospodarczego (WEF) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).(fragment tekstu)

The aim of this article is to present the spatial differentiation of international tourism, both in global and regional terms. The subject of research will be: the arrivals of foreign tourists and receipts from international tourism. Against this background was shown the position of Poland in global tourism system. The real chances to compete in international markets are determined mostly by the quality of the tourist offer of both, the entire country and its individual regions. The strengths of our country include cultural values, while the weaknesses are the legal regulations in the field of tourism and tourist awareness. Subregions in Poland are diverse in terms of attractiveness. The group with relatively best potential include those ones that have most diversified cultural and natural values and at the same time are easily accessible from the main tourist traffic generating centers in the country and abroad.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziedzic E., Skalska T. 2014. Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Ekonomiczne Problemy Turystyki 805(25), 1, 135.
 2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C.2011.376.44, http://www.lex.pl/seriac-akt/-/akt/dz-u-ue-c- -2011-376-44, dostęp: 15.11.2016.
 3. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010) 2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ /LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, dostęp: 15.11.2016.
 4. Kozak M.W. 2006. Konkurencyjność turystyczna polskich regionów. Stud. Reg. Lokal. 3(25), 56.
 5. Kurek S., Wacławik P. 2013. Zróżnicowanie zagranicznej turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu gospodarczego. Pr. Kom. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geogr. 24, 10, 15.
 6. Mały Rocznik Statystyczny Polski w latach 1985-2015. 2015. Warszawa, GUS.
 7. Raport Money.pl "Kto zarabia najwięcej w Polsce na turystach", www.money.pl, dostęp: 19.12.2015.
 8. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011. 2013. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, www.msp.gov.pl, dostęp: 19.12.2015.
 9. Raport "UNWTO Tourism Highlights. 2015 Edition". 2015. Madryt, Hiszpania, www.unwto.org, dostęp: 14.12.2015.
 10. Rocznik Statystyki Międzynarodowej. 2015. Warszawa, GUS.
 11. The Travel & Tourism Competitiveness Report. 2007-2015. Genewa, Word Economic Forum, www.weforum.org/ttcr, dostęp: 10.12.2015.
 12. Tourism Towards 2030. Global Overwiev. 2011. Madrid, UNWTO, 17.
 13. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. DzU z 2009 r., nr 203, poz. 1569.
 14. Turystyka w 2014 r. 2015. Warszawa, GUS.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu