BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Cracow University of Economics), Ćwięk Wojciech (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland
Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Bankructwo, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Bankruptcy, Creating company's value, Value Based Management (VBM)
Note
streszcz., summ.
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
Abstract
Maksymalizacja wartości rynkowej stanowi podstawowy finansowy cel przedsiębiorstwa. Rozdzielenie własności i zarządzania oraz zdominowanie struktur własnościowych przedsiębiorstw przez inwestorów instytucjonalnych ujawniły także potrzebę poszukiwania nowych koncepcji zarządzania, które w istniejących uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjałyby wzrostowi efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa dzięki właściwemu zintegrowaniu celów właścicieli i menedżerów. Rezultatem tego jest koncepcja zarządzania wartością (value based management), która przyczyniła się także do rozwoju mierników efektywności przedsiębiorstwa, wzbogacając je o mierniki rynkowe. Blisko 30-letnie już doświadczenia związane z koncepcją zarządzania wartością ukazały równocześnie, iż niewłaściwe jej wykorzystanie może być źródłem wielu zagrożeń, które skutkować mogą także pojawieniem się ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa, a tym samym ryzyka niemożności realizacji przez przedsiębiorstwo jego immanentnego celu jakim jest przetrwanie i kontynuacja działalności. Dowodzi to celowości prowadzenia analizy efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa w powiązaniu z analizą ryzyka jego bankructwa, opartą na wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych. Artykuł został oparty na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności oraz modeli dyskryminacyjnych w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The maximisation of market value is the basic financial goal of the enterprise. Separation of ownership and management and domination of ownership structures of enterprises by institutional investors have also revealed the need for the search for new concepts of management which in the existing internal and external conditions would favour the growth of the effectiveness of enterprise value creation owing to the proper integration of the goals of owners and managers. The result is the concept of value based management which has also contributed to the development of enterprise effectiveness measures, enriching them with market measures. Nearly 30-year experiences related to the value based management concept have also shown that its improper use may be the source of numerous threats which may also result in the occurrence of the risk of enterprise bankruptcy, and thus the risk for the enterprise that it will not be able to implement its immanent goal which is survival and the continuation of activities. It proves the purposefulness of conducting an analysis of enterprise value creation in connection with an analysis of the risk of its bankruptcy, based on the use of discriminant models. The paper is based on the analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of effectiveness measures and discriminant models in relation to selected companies of the construction sector in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Damodaran A., Country Default Spreads and Risk Premiums, [access: 21.06. 2016], .
 2. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2014.
 3. Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 4. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm (access: 21.06. 2016].
 5. Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - seria specjalna "Monografie", No. 215. Cracow University of Economics, Kraków 2012.
 6. Jaki A., Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 760, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" No. 59. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 7. Jaki A., Pro-value Paradigm and Value Based Management Concept - Lessons from the Global Economic Crisis, /in:/ Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014, G. Radosavljevic (Ed.), University of Kragujevac - Faculty of Economics, Kragujevac 2015.
 8. Jaki A., Przejawy ryzyka w zarządzaniu wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 803, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" No. 66. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 9. Kasiewicz S. (Ed.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 10. Kitowski J., Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 11. Mączyńska E.(Ed.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 12. McTaggart J.M., Kontes P.W., Mankis M.C., The Value Imperative. Managing for Superior Shareholder Returns. The Free Press, New York 1994.
 13. Pociecha J. (Ed.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. UEK - Fundacja UEK, Kraków 2014.
 14. Prusak B. (Ed.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007.
 15. Rappaport A., Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. The Free Press, New York 1986.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu