BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska-Stasiak Ewa (University of Lodz, Poland)
Title
The Real Estate Value as the Basis of Valuation : Definitional and Interpretational Problems
Problemy definicyjne i interpretacyjne wartości nieruchomości jako podstawy wyceny
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 23-27, bibliogr. 19 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Rynek nieruchomości, Wartość rynkowa, Wycena nieruchomości, Metodyka wyceny
Real estate market, Market value, Real estate valuation, Valuation methodologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jedną z najważniejszych kategorii w procesie wyceny nieruchomości jest wartość rynkowa. Zarówno jej definicja jak i interpretacja stanowią przedmiot licznych dyskusji i sporów. Praktyka wyceny ujawnia, że kategoria ta nie jest właściwie rozumiana. Wycena bez zrozumienia koncepcji wartości jest pozbawiona wartości. Posługiwanie się definicją bez zrozumienia tej kategorii niesie negatywne skutki dla wiarygodności wyceny. Celem artykułu jest wyjaśnienie ekonomicznych źródeł obowiązującej obecnie definicji i interpretacji wartości. Pozwala to odnieść się do niektórych elementów metodyki i praktyki wyceny. W pracy zostanie zastosowana metoda analizy literatury przedmiotu i metoda opisowa. (abstrakt oryginalny)

One of the most important categories in the process of real estate valuation is market value. Both its definition and interpretation are a subject of many discussions and disputes. The practice of valuation reveals that this category is not properly understood. Valuation without understanding the concept of value is worthless. Using the definition without understanding this category has negative consequences for the credibility of the valuation. This article aims to explain the economic origins of the current definition and interpretations of value and thus refer to certain elements of the methodology and practice of valuation. Two research methods are applied in the paper, i.e. literature and descriptive studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cannone J., Macdonald R., Valuation without Value Theory: A North American Appraisal, "Journal of Real Estate Practice and Education", 2003.
 2. Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property.
 3. Dotzour M. G., Grissom Т. V., Liu С. H., Pearson Т., Highest and Best Use: The Evolving Paradigm, "Journal of Real Estate Research", 1990, 5(1), 17-32.
 4. European Valuation Standards, Eighth Edition TEGoVA, 2016.
 5. French N., Gabrieffi L., The uncertainty of valuation, "Journal of Property Investment and Finance", 2004,22,484 500.
 6. International Valuation Standards, 1VS 104: Bases of Value, IVSC, 2016.
 7. Kucharska-Stasiak E., Wycena bez wartości, przyczyny i skutki, "Studia I Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2012,2(2).
 8. Kucharska-Stasiak E., Reproduction of Real Estate Valuation Methodology in Practice. An Attempt at Identifying Sources of Divergences, "Real Estate Management and Valuation", 2014,2.
 9. Kuciński К., Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin SA, Warszawa 2010.
 10. Landreth H. D., Colander С, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 11. Mill S., Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1965.
 12. Mitchell P. S., The Evolving Appraisal Paradigm, "The Appraisal Journal", April 1993.
 13. Parker D., Towards a coherent theory of valuation, Pacific Rim, "Property Research Journal", 2007,12(4).
 14. Regulation (EU) No 575/20/3 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms.
 15. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 16. RICS Valuation. Professional Standards, 8th Edition 2014.
 17. Skousen M., Narodziny współczesnej ekonomii, Żywoty i idee wielkich myślicieli, Fijoł Publishing, Warszawa 2012.
 18. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 19. The Appraisal of Real Estate, Twelfth Edition, Appraisal Institute, 2001.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu