BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplińska Mirosława (University of Gdansk, Poland), Trojanowski Dariusz (University of Gdansk, Poland)
Title
Market or Government Imposed Value? Conditions of Determining Property's Market Value in Poland
Wartość rynkowa czy urzędowa? Uwarunkowania określania wartości rynkowej nieruchomości w Polsce
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 29-35, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Nieruchomości, Wartość rynkowa, Wycena nieruchomości, Metodyka wyceny
Real estate, Market value, Real estate valuation, Valuation methodologies
Note
streszcz., summ.
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
Abstract
Powszechność pojęcia "wartość rynkowa nieruchomości" oraz jego szerokie zastosowanie (w tym w bankowości, administracji publicznej, sądownictwie) wymaga jednoznacznego definiowania i rozumienia. Ten problem dotyczą nie tylko wąskiej grupy zawodowej rzeczoznawców majątkowych, ale wszystkich uczestników rynku nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości jest zdefiniowana w polskich przepisach prawa oraz w standardach międzynarodowych. Definicje te nie są jednak jednolite. W Polsce rzeczoznawcy majątkowi określający wartość rynkową zmuszeni są uwzględniać szereg regulacji o charakterze prawnym. Regulacje te ingerują w metodykę wyceny oraz skutkują wyróżnianiem rodzajów wartości rynkowej. Tym czasem wartość rynkowa nieruchomości na dzień wyceny powinna być jedna. Tak znaczący wpływ polskich przepisów prawa na sposób wyceny nieruchomości wypacza idę wartości rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The universality of the "property's market value" notion along with its wide range of applications (among others in banking, public administration, and courts) requires to be defined and understood in an unambiguous manner. This issue regards not only a small group of professionals but also all the participants of the market. The property's market value is defined by Polish legal regulations and international standards. The definitions are not clear. In Poland, property valuers assessing market value must take into consideration numerous legal regulations. The regulations in question interfere with valuation methodology and result in different types of market value. However, the property's market value on the day of the valuation should by only one. Thus, the market value concept is significantly distorted by the impact of Polish legal regulations on property valuation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. European Valuation Standards - EVS 2012, TEGoVA.
  2. European Valuation Standards - EVS 2016, TEGoVA.
  3. Europejskie Standardy Wyceny 2012, PFSRM, TEGOVA, Warszawa 2013.
  4. International Valuation Standards 2011, IVSC.
  5. Judgement of the Regional Administrative Court of February 17th. 2010 (file ref. no IVHISA/Wa 817/09).
  6. Kucharska-Stasiak E. (Ed.), Wycena nieruchomości, wydanie polskie, The Appraisal Institut, FSRM, Warszawa 2000.
  7. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011, PFSRM, IVSC, Warszawa.
  8. Ordinance of the Council of Ministers of September 21", 2004 on property valuation and preparing valuation reports (Journal of Laws No 207, item 2109).
  9. Property Management Act of August 21st. 1997 ((ournal of Laws, No 115, item 741).
  10. RICS Valuation - Professional Standards January 2014, The Royal Institution of Chartered Surveyors.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu