BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Źróbek Sabina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Walacik Marek (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Real Estate Market Value in the Light of Valuation Practices
Wartość rynku nieruchomości w świetle praktyk wyceny
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 37-40, tab., bibliogr. 18 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Rynek nieruchomości, Wartość rynkowa, Wycena nieruchomości, Metodyka wyceny
Real estate market, Market value, Real estate valuation, Valuation methodologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znajomość wartości nieruchomości potrzebna jest wielu podmiotom, reprezentującym zarówno organy administracji publicznej jak i sektor prywatny. Spośród wielu rodzajów wartości nieruchomości najczęściej pożądaną jest wartość rynkowa. Na gruncie międzynarodowym ukształtowana została jej definicja zaakceptowana również na gruncie przepisów prawa wielu krajów świata. Są jednak takie cele wyceny, dla których założenia wartości rynkowej nie mogą być w pełni zrealizowane w procesie wyceny. Autorzy artykułu podjęli się analizy odpowiedniości wskazywania na wartość rynkową jako podstawę wyceny głównie w polskich przepisach prawa, zidentyfikowali przyczyny niedopasowania i zaproponowali możliwe rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

The knowledge of property value is required by many entities, representing both public authorities, as well as the private sector. Among many kinds of values, market value seems to be most desired. Its definition has been formed on the international level and accepted by the legal systems of many different countries worldwide. However, there are valuation purposes for which the assumptions of the market value cannot be fully realised in the valuation process. The authors of the paper undertook an analysis of the suitability of indicating market value as the basis for valuation, mainly in the light of the Polish legal regulations, identified the causes of mismatch and offered possible solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. European Valuation Standards, Eighth edition, 2016, TEGoVA.
 2. FAO. Compulsory acquisition of land and compensation, FAO Land Tenure Studies, Rome 2008.
 3. Federal Building Code issued on August 18th 1997.
 4. Głuszak M., Marona В., Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Poltext, Warszawa 2015.
 5. Grover R., Tórhonen M. P., Munro-Faure P., Anand A., Property Valuation and Taxation for Fiscal Sustainability and Improved Local Governance: Case Studies from the ECA Region, "Land Tenure Journal", 2015, 7-28.
 6. Grzesik К., Zróbek S., Nowe europejskie interpretacje wartości rynkowej i godziwej, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2012,20(2), 97-104.
 7. International Valuation Standards 20/7 (draft), IVSC.
 8. Kucharska-Stasiak E., Źróbek S., An Attempt to Exemplify the Economic Principles in Real Property Valuation, "Real Estate Management and Valuation", 2015,23(3), 5-13.
 9. Marek Walacik, Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne, NDB, Olsztyn 2014.
 10. Nikiema S. H., Best Practices Compensation for Expropriation, The International Institute for Sustainable Development, 2013.
 11. The Act of 8th July 2005 on the Use of the Right to Compensation for Property Left Outside the Present Borders of the Republic of Poland (Journal of Laws 2005 No. 169, item 1418).
 12. The Act on the Management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury of 19th October 1991 (Journal of Laws 1991 No, 107 item 464).
 13. The Act on the Tax on Civil IMW Transactions of 9th September 2000 (Journal of Laws 2000 No. 86 item 959).
 14. The Appraisal of Real Estate, 14th Edition, Appraisal Institute, Chicago.
 15. The Ordinance of the Council of Ministers of 21st September 2004 on property valuation and development of the valuation report (Journal of Laws of 22 September 2004 as amended).
 16. The Property Management Act of 21st August 1991 (Journal of Laws 2015, item 1774, as amended).
 17. The Tax Code of the Republic of Belarus-The Special Part (Law No. 71-3 of December 29,2009).
 18. Trojanek M., Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu