BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Badanie jednorodności przestrzennej zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej
Study of Spatial Uniformity of Sustainable Development of the European Union
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 31-40, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Analiza wskaźnikowa, Wyniki badań
Sustainable development, Ratio analysis, Research results
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem pracy jest analiza jednorodności przestrzennej w zakresie zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do badania wykorzystany został zaproponowany w literaturze przedmiotu rachunek wektorowy (Nermend 2008; Borawski 2012; Nermend i in. 2013). Prezentowana praca została podzielona na trzy powiązane ze sobą tematycznie części. Pierwsza z nich poświęcona została syntetycznemu omówieniu wyników monitorowania wskaźników zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. W części drugiej przedstawiono propozycję pomiaru jednorodności przestrzennej pod względem zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rachunku wektorowego. Natomiast w ostatniej części przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzone na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju, wykorzystywanych w tym celu przez Unię Europejską. Integralną częścią pracy są wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych analiz.(fragment tekstu)

One of the important issues related to the measurement of sustainable development is an internal analysis of the spatial homogeneity of indicators describing the development of e.g. the system of individual countries that make up the European Union. Striving to achieve spatial uniformity in the area of sustainable development is so important that more and more often it is pointed in the relation to EU countries the existence of significant differences in development in this area. The aim of the study is to analyze the spatial uniformity of EU countries in the area of sustainable development. For the study the vector calculus was used.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Domańska B., Wilk J. 2011. Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województwa - wielowymiarowa analiza porównawcza. Prz. Statyst. 58(3-4), 300-322.
 2. Boda F., Munteanu L., Raducanu D. 2015. Digital elevation modeling based on multimodal aerospace data in the context of sustainable development of Romania. Proc. Econom. Fin. 32, 992-996.
 3. Bolcárová P., Kološta S. 2015. Assesment of sustainable development in the EU 27 using aggregated SD index. Ecol. Indicat. 48, 699-705.
 4. Borawski M. 2012. Rachunek wektorowy z arytmetyką przyrostów w przetwarzaniu obrazów. Warszawa, PWN.
 5. Borys T. 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa, Ekonomia i Środowisko.
 6. Borys T. 2011. Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Probl. Ekoroz., Stud. Filozof.- -Socjolog. 6(2), 75-81.
 7. Duran D.C., Gogan L.M., Artene A., Duran V. 2015. He components of sustainable development - a possible approach. Proc. Econom. Fin. 26, 806-811.
 8. Feifei T., Zhaohua L. 2016. Assessing regional sustainable development through an integration of nonlinear principal component analysis and Gram Schmidt orthogonalization. Ecol. Indicat. 63, 71-81.
 9. Framing sustainable Development. 2007. The Brundtland report. 20 years on sustainable development in action. Backgrounder, United Action Commission on Sustainable Development.
 10. Hopwood B., Mellor M., O'Brien G. 2005. Sustainable development: mapping different approaches. Sust. Develop. 13(1), 38-52.
 11. McCool S.F., Stankey G.H. 2004. Indicators of sustainability: challenges and opportunities at the interface of science and policy. Environ. Manag. 33(3), 294-305.
 12. Nermend K. 2008. Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego. Szczecin, Wydaw. Nauk. USzczec.
 13. Nermend K., Tarczyńska-Łuniewska M. 2013. Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych. Prz. Statyst. 60(1), 85-100.
 14. Report of the World Commission on Environment and Development. Our common future. 1987. Oxford, United Nations Department of Economic and Social Affairs
 15. Stefanescu D., On A. 2012. Enterpreneurship and sustainable development in European countries before and during the international crisis. Proc. Soc. Behav. Sci. 58, 889-898.
 16. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Bruksela, Komisja Europejska KOM(2010) 2020, wersja ostateczna.
 17. Sustainable development in the European Union 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy. 2015. Luxembourg, Eurostat Statistical Books.
 18. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. 2015. Katowice, Urząd Statystyczny.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu