BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Renigier-Biłozor Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Biłozor Andrzej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Endogenous and Exogenous Circumstances Influencing the Supply and Demand of Residential Markets
Wpływ czynników endogenicznych i egzogenicznych na podaż i popyt rynku mieszkaniowego
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 41-50, rys., tab., aneks, bibliogr. 42 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Rynek nieruchomości, Rynek mieszkaniowy, Podaż, Popyt
Real estate market, Housing market, Supply, Demand
Note
streszcz., summ.
The paper is financed by the Polish National Science Centre under Grant No. UMO-2014/13/B/HS4/00171.
Abstract
Rynek nieruchomości powinien być przedmiotem badań, które nie tylko biorą pod uwagę wpływ fizycznych aspektów nieruchomości na ich wartość w warunkach lokalnych, ale odnoszą się również do aspektów makro i globalnych, uwzględniając informacje ściśle związane z rynkiem oraz czynniki, które określają jakość przestrzeni w której się znajdują. Celem prowadzonych badań jest ocena wpływu czynników społecznych oraz gospodarczych kształtujących popyt i podaż na rynku mieszkaniowym, a także ocena jego kondycji. Przedmiotem analizy są główne rynki nieruchomości (miasta wojewódzkie) w Polsce. Wyniki zostały określone na podstawie endo- i egzogenicznych danych w makro i mikro perspektywie, na przestrzeni 3 lat (2012-2014). Celem analizy jest przedstawienie adekwatnych czynników, które wpływają na kondycję rynku nieruchomości uwzględniając jego dynamikę i korelują (wpływają) z jego obecnym stanem i perspektywą ewaluacji struktury tego rynku. (abstrakt oryginalny)

Real estate market should be the subject of studies that not only takes into account the impact on the value of the so-called physical aspects of real estate in the micro-local conditions, but it should also be studied in terms of macroeconomic and global aspects, in relation to the information strictly linked to the market and the factors that define the quality of the space in which they are located. The aim of this research is to conduct an impact analysis of economic, social and location condition on supply as well as demand of residential market. In the research the results were established on the basis of endogenous and exogenous data in macro and micro perspectives within 3 years (2012 - 2014). The aim of the analysis is to present the most vulnerable factors that influence the condition of real estate markets in terms of dynamics, correlating with its current state and prospects of it's potential form. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Agnello L., Schuknecht L., Booms and Busts in Housing Markets: Determinants and Implications, "Journal of Housing Economics", 2011,20(3), 171-190.
 2. Anglin P. M., Yanmin G., Integrating Illiquid Assets into the Portfolio Decision Process, "Real Estate Economics", 2011, 39(2), 277-311.
 3. Ball M., Wood A., Housing Investment: Long Run International Trends and Volatility. "Housing Studies", 1999,14(2), 185-209.
 4. Baumohl В., The Secrets of Economic Indicators: Hidden Clues to Future Economic Trends and Investment Opportunities, Wharton School Publishing, 2005.
 5. Bełej M., Kulesza S., The Influence of Financing on the Dynamics of Housing Process, "Folia Oeconomica Stetinensia", 2014,14(2), 101-113.
 6. Case К. E., Shiller R.J., Forecasting Prices and Excess Returns in the Housing Market, "Real Estate Economics", 1990, 18(3), 253-273.
 7. Case К. E., Shiller R. J., The Efficiency of the Market for Single-Family Homes. "American Economic Review", 1989, 79(1), 125-137.
 8. D'Amato M, Income Approach and Property Market Cycle, "International Journal of Strategic Property Management", 2015,29(3), 207-219.
 9. Dawidowicz A., Renigier-Bilozor M., Radzewicz A., An Algorithm for the Purposes of Determining the Real Estate Markets Efficiency in Land Administration System, "Survey Review", 2014,46(336), 189-204.
 10. Dear M., Flusty S., Postmodern Urbanism, "Annals of the Association of American Geographers", 1998, 88, 50-72.
 11. European Standards of Valuation. 2012 (VII). PFSRM. TEGoVA. Warsaw 2013.
 12. Fama E., Efficient Capital Markets: II, "Journal of Finance", 1990,46 (5), 1575-1617.
 13. Faraway J.J., Practical Regression and Anova Using R, 2002, [access: 04.04.2016], .
 14. Foryś I., Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 15. Global Real Estate Transparency Index for 2014, [access: 03.12.2015], .
 16. Goodman A. C, Thibodeau T.G., Housing Market Segmentation and Hedonic Prediction Accuracy, "Journal of Housing Economics", 2003,12,181-201.
 17. Grossman S. J., Stiglitz J. E., On the Impossibility of Informational^ Efficient Markets, "American Economic Review", 1980, 70, 393408.
 18. Hastie Т., Tibshirani R., Friedman J., The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction, Springer Science Business Media B.V., New York 2008.
 19. Ho Y. F., Wang H. L., Liu С. C, System Dynamics and Genetic Artificial Neural Network Models for the Monitoring and Early Warning of Urban Housing Market, 2012, [access: 04.04.2016], .
 20. Hui E.C.M., Wang Z., Price Anomalies and Effectiveness of Macro Control Policies: Evidence from Chinese Housing Markets, "Land Use Policy", 2014,39, 96-109.
 21. International Standards of Valuation, Warsaw 2011.
 22. Irwin R., The McGraw-Hill Real Estate Handbook, McGraw-Hill. Inc., 1993.
 23. Jaffe A., Sirmans C, Fundamentals of Real Estate Investment, Prentice Hall Inc., 1989.
 24. Kaklauskas A., Amaratunga D., Urbonas V., Lill I., Gudauskas R.,Trinkunas V., Packeviciute N., Ilgunaite M., Jackute I., D'Amato M.,Life Cycle Process Model of a Market-oriented and Student Centered Higher Education, "International Journal of Strategic Property Management", 2015, 16(4), 414430.
 25. Kaklauskas A.. Biometric and Intelligent Decision Making Support Series: Intelligent Systems Reference Library, Vol. 81 XII. Springer-Verlag., Berlin 2015.
 26. Knosala E., Zarys nauki administracji, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 2005.
 27. Kucharska Stasiak E., Żelazowski. K., Załęczna M., Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 28. Kucharska-Stasiak, E., Źróbek S., An Attempt To Exemplify The Economic Principles In Real Property Valuation, "Real Estate Management and Valuation", 2015,23(3), 5-13.
 29. Li W., Su Z. Y., Chen M., Applications of Decision-making Model in Progress Management of Urban Development, "Systems Engineering - Theory & Practice", 2009, 29(3), 34-39.
 30. Lind, H., Price Bubbles in Housing Markets: Concept. Theory and Indicators, "International Journal of Housing Markets and Analysis", 2009,2(1), 78-90.
 31. Maddala G. S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 32. McCue D., Belsky E. S., Why do House Prices Fall? Perspective on the Historical Drivers of Large Nominal House Price Declines, Joint Center for Housing Studies, Harvard University, 2007.
 33. Peters E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Wyd. Wig-Press, Warszawa 1997.
 34. Phe H. Н., Wakely P., Status, Quality and the other Trade-off: Towards a New Theory of Urban Residential Location, "Urban Studies", 2000, 37(1), 7-35.
 35. Renigier-Biłozor M., Structure of a Decision Support Subsystem in Real Estate Management, "Folia Oeconomica Stetinensia", 2013, 13(1), 56-75.
 36. Residential Real Estate Investment and Business Guide for Foreigners, 2006, [access: 04.04.2016], .
 37. Saaty T. L. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process, "International Journal of Services Sciences", 1(1), 83-98.
 38. Słowiński R., Intelligent Decision Support. Handbook of Applications and Advances of the Rough Sets Theory, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1992.
 39. Stoner I A. F" Wankel Ch. Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 40. Wang W. K., A Knowledge-based Decision Support System for Measuring the Performance of Government Real Estate Investment, "Expert Systems with Applications", 2005,29,901 912.
 41. Xiaoling L., Analysis of the Current High Housing Prices in China and Possible Policies, /In:/ Division of Building and Real Estate Economics, KTH Stockholm 2007.
 42. Źróbek S., Trojanek M., Źróbek-Sokolnik A., Trojanek R. The Influence of Environmental Factors on Property Buyers' Choice of Residential Location in Poland, "Journal of International Studies", 2015, 7(3), 163-173.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu