BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurkowski Bartosz
Title
Czas pracy w rozwoju kapitalizmu
Worktime in the History of Capitalism Development
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 24-37, rys., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Keyword
Czas pracy, Kapitalizm, Czas wolny, Postęp techniczny, Zaspokojenie potrzeb, Konsumpcja, Bezrobocie, Rozwój gospodarczy
Working time, Capitalism, Leisure time, Technical progress, Meet needs, Consumption, Unemployment, Economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stopniowe skracanie czasu pracy od początku XIX wieku do dziś to wahadłowy i powolny proces składający się z wielu strajków, demonstracji, aktów legislacyjnych i kompromisów. Obecnie, mimo lekkiego zahamowania w jego dynamice, zwraca się uwagę na społeczne korzyści, które zeń wynikają; przeprowadza się różne eksperymenty oraz pisze raporty na temat nawet 21-godzinnego tygodnia pracy. Celem pracy jest ukazanie procesu skracania czasu pracy jako jednego z istotnych elementów rozwoju gospodarczego w oparciu na literaturze przedmiotu i poszczególnych aktach legislacyjnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono skutki wzrostu wydajności, następnie dzieje zmieniających się przepisów odnośnie do liczby godzin pracy, a w trzeciej części współczesne opinie na ten temat. (abstrakt oryginalny)

Progressive technology development can bring about both positive and negative results for humanity, starting from unemployment through over-consumption to the shorter worktime. The consequences differ depending on both authorities in power and peoples attitudes and reactions. Monopoly capitalism stimulates production of plenty of goods at a low cost, however, that system can hardly absorb them. Due to that, suitable publicity is used to create superficial needs in the society. However, with the same worktime, superficial needs provide people with neither peace of mind nor freedom. Gradual worktime shortening from the beginning of the nineteenth century until today is a fluctuating and slow process accompanied by many strikes, demonstrations, legislative acts and compromises. Nowadays, despite its slowdown, much attention is attracted to social benefits which result from it. Different experiments are conducted and reports are written even about 21-hour working week. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baliszewski, T., 2014, Szwecja testuje 6-godzinny dzień pracy, http://natemat.pl/97955,szwecja-testuje-6-godzinny-dzien-pracy [dostęp: 1.02.2016].
 2. Baran, P., 1968, Kapitalizm monopolistyczny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Clark, G., 2014, Pożegnanie z jałmużną, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Coote, A., Franklin, J., Simms, A., 2010,21 hours, http://www.neweconomics.org/publications/entry/21-hours [dostęp: 29.01.2016].
 5. Dahlberg, A., 1932, Jobs, Machines and Capitalism, AMS Press, Nowy Jork.
 6. Douglas, C.H., 1933, Speaks, Douglas Social Credit Association, Sidney.
 7. www.fedee.com/labour-relations/history-of-working-time [dostęp: 3.02.2016].
 8. Goodman, P., 1960, Growing up Absurd, Vintage Books, New York.
 9. Hunnicutt, B.K., 1988, Work without End: Abandoning Shorter Hours for the Right to Work, Temple University Press, Filadelfia.
 10. Hunnicutt, B.K., 1996, Kellogg's Six-hour Day, Temple University Press, Filadelfia.
 11. Kaplan, J., 2008, The Gospel of Consumption, https://orionmagazine.org/article/the-gospel-of-consumption/ [dostęp: 30.01.2016].
 12. Keynes, J.M., 1963, Economic Possibilities for our Grandchildren, w: Essays in Persuasion, W.W. Norton & Co., New York.
 13. Larrouturou, P., Rocard, M., 2004, Temps de travail: sortir du non-sens, http://miroirs.ironie.org/socialisme/www.psinfo.net/entretiens/larrouturou/peurdes35h.html [dostęp: 31.01.2016].
 14. Link, A., Czerwiec, S., 1959, What Happened to the Progressive Movement in the 1920s?, w: American Historical Review 64, Oxford University Press, Oxford.
 15. Marshall, A., 1920, Industry and Trade, Macmillan and co., London.
 16. McGaughey, W., 2011, A short history of shorter working hours, Thistlerose Publications, Minneapolis http://www.shorterworkweek.eom/swwhistory.html#CivII-Anchor [dostęp: 30.01.2016].
 17. Wolne piątki receptą na kryzys, 2009, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,7043628,Wolne_piatki_recepta_na_kryzys.html [dostęp: 30.01.2016].
 18. Nowicka, M., 2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,149285,19219444,zygmunt-bauman-tlumacz-tonacego-swiata.html [dostęp: 29.01.2016].
 19. OECD, https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm#indicator-chart [dostęp: 2.02.2016].
 20. Organiciak, W., 2009, Prawo pracy II Rzeczpospolitej. Szkic dla celów dydaktycznych, w: Z dziejów prawa, t. 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2704, Katowice.
 21. Packard, V., 1960, The Waste Makers, The Social Contract Press, Nowy Jork.
 22. Plener, E., Plener, F.E., Weinmann, F., 1873, The English Factory Legislation, from 1802 Till the Present Time, Chapman and Hall, London.
 23. Polybius, Waterfield, R., 2010, The Histories, Oxford University Press, Oxford.
 24. Rifkin, J., 1995, The End of Work, Putnam Publishing Group, Nowy Jork.
 25. Silverman, R., 2013, Reduce Working Week to 30 Hours, Say Economists, http://www.telegraph.co.uk/finance/jobs/10316850/Reduce-working-week-to-30-hours-say-economists.html [dostęp: 30.01.2016].
 26. Taler, H., 2014, http://www.spidersweb.pl/2014/05/swieto-pracy-skad-sie-wzial-osmiogodzinny-dzien-pracy.html [dostęp: 30.01.2016].
 27. http://www1.umassd.edu/ir/resources/workingconditions/ [dostęp: 3.02.2016].
 28. Wojtyła, K., 1981, Encyklika Laborem Exercens, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html [dostęp: 30.01.2016].
 29. Wyścig na dno, http://lexicon.ft.com/Term?term=race-to-the-bottom [dostęp: 3.02.2016].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu