BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kryszak Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Relacje głównych składowych determinujących rachunki dochodów rolniczych w krajach o różnym stażu członkowskim w Unii Europejskiej
Relations Among the Components of Agricultural Income Accounts in the Old and New EU Member States
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 17-31, tab., bibliogr. 24 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Dochody rolnicze, Wydajność pracy, Funkcja Cobba-Douglasa
Farm household income, Labour efficiency, Cobb-Douglas function
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania była identyfikacja i porównanie wpływu podstawowych kategorii ekonomicznych (przychody, koszty, subsydia) na rachunek dochodów w rolnictwie poszczególnych krajów Unii Europejskiej (UE) oraz identyfikacja relacji między czynnikami kształtującymi poziom przychodów i wydajności pracy. Posłużono się modelami regresji panelowej oraz funkcjami potęgowymi, w szczególności funkcją typu Cobba-Douglasa. Okres badań obejmował lata 1998-2013. Zależności odniesiono do koncepcji występowania kieratu technologicznego w rolnictwie. Przychody mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu dochodów, szczególnie w odniesieniu do tzw. nowych krajów członkowskich UE. W ujęciu funkcji produkcji przychody najsilniej reagują na zmiany kapitału. Rosnące znaczenie czynnika kapitału zaznacza się szczególnie w krajach tzw. nowej UE. Fundamentem wzrostu produkcji na zatrudnionego (wydajności pracy) jest poprawa relacji między czynnikami produkcji, a więc wzrost technicznego uzbrojenia pracy oraz ilości ziemi przypadającej na zatrudnionego. W krajach UE-15 kapitałochłonna ścieżka wzrostu wydajności okazuje się mniej skuteczna. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare the influence of basic economic categories (revenues, costs, subsidies) on the income account in the agriculture of the EU countries. The second goal was to identify the relations between the factors influencing the size of revenues and labor productivity. Panel regression models and power functions were used, with particular emphasis on Cobb-Douglas function. The study period covered the years 1998-2013. The phenomena examined in the paper were referred to the concept of technological treadmill in agriculture. The revenues are essential for the growth of income, particularly in the case of so-called new EU member states. The production function indicates that changes in the value of capital are the main factor that explained changes in the production. The growing importance of the capital may be observed especially in the new EU member states. Changes in the relations between production factors are therefore the basis for labor productivity growth. These changes include the increase in the capital to labor ratio (capital equipment) and in the amount of land per worker. It turns out that the capital-intensive path of productivity growth in the EU15 countries is less effective. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka Agnieszka, 2013: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na efekty dochodowe w rolnictwie nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 09 (58), s. 34-44.
 2. Bezat-Jarzębowska Agnieszka, Włodzimierz Rembisz, 2015: Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 3. Cochrane Willard W., 1958: Farm prices: myth and reality. University of Minnesota Press.
 4. Czyżewski Andrzej, Łukasz Kryszak, 2015: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN. "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", 15 (1), s. 21-32.
 5. Czyżewski Bazyli, Adam Majchrzak, 2015: Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce - ujęcie makroekonomiczne. "Roczniki Naukowe SERiA", 17 (2), s. 26-31.
 6. EUROSTAT, "Rachunek ekonomiczny dla rolnictwa", dostęp: 15.08.2016.
 7. Felczak Tomasz, 2014: Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, "Roczniki Naukowe SERiA", 16 (4), s. 80-84.
 8. Gołaś Zbigniew, 2010: Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 3, s. 19-42.
 9. Góral Justyna, Katarzyna Kambo, Jacek Kulawik, Dariusz Osuch, Renata Płonka, Agnieszka Poczta- -Wajda, Adam Wąs, 2015: Subsidies versus economics, finances and income of farms. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 10. Kalinowski Sławomir, 2002: Zastosowanie funkcji Cobba-Douglasa do analizy procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", LXIV, z. 1, s. 167-185.
 11. Kołoszko-Chomentowska Zofia, 2007: Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej. "Roczniki Naukowe SERiA", 9 (1), s. 241-243.
 12. Kufel Tadeusz, 2011: Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydanie 3 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Nowak Anna, Ewa Wójcik, Artur Krukowski, 2015: The changes in productivity of production factors in commercial farms in Poland in 2004 and 2012. "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", 14(3), s. 105-115.
 14. Pawłowska-Tyszko Joanna, Michał Soliwoda, 2014: Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 15. Poczta Walenty, Joanna Średzińska, Aldona Mrówczyńska-Kamińska, 2009: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych. "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 76, s. 17-30.
 16. Rembisz Włodzimierz, 2013: Kwestia ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie. Vizja Press & IT, Warszawa.
 17. Rembisz Włodzimierz, Zbigniew Floriańczyk, 2014: Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 18. Rembisz Włodzimierz, Agata Sielska, 2014: Wybrane wskaźniki ekonomiczne w rolnictwie jako skutek długookresowej polityki rolnej i uwarunkowań popytowych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 19. Runowski Henryk, 2013: Poziom dopłat i subwencji oraz dochodów gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w latach 1995-2009. "Roczniki Naukowe SERiA", 15 (6), s. 238-243.
 20. Szuba Ewelina, Walenty Poczta, 2013: Próba oceny wpływu wspólnej polityki rolnej na zmiany sytuacji ekonomicznej w rolnictwie krajów środkowo-wschodniej Europy. "Roczniki Naukowe SERiA", 5 (15), s. 293-299.
 21. Sadowski Arkadiusz, 2010: Regionalne zróżnicowanie opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 323 (2), s. 75-88.
 22. Sielska Agata, Tomasz Kuszewski, Aleksandra Pawłowska, Monika Bocian, 2015: Wpływ polityki rolnej na kształtowanie się wartości dodanej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 23. Woś Augustyn, 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 24. Zegar Józef Stanisław, 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu