BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pradziadowicz Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Realizacja programu rolnośrodowiskowego w wybranych aspektach problematyki środowiskowej w województwie zachodniopomorskim
Implementation of the Agri-Enviromental in Selected Aspects of Issues for the Province of Western Pomeranian
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 95-102, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, Gospodarstwa rolne, Środowisko przyrodnicze
National Agri-Environment Programme, Arable farm, Natural environment
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych wyników wdrażanego programu rolnośrodowiskowego w aspekcie środowiskowym w wytypowanych gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego.(fragment tekstu)

Based on the survey results were presented some activities of the farmers affecting on to improve the environment. The primary source of data was a questionnaire survey conducted in 500 farms and data from the West Pomeranian Regional Branch of ARMA, based in Szczecin. The respondents were farmers selected randomly , living in an area counties belonging to the West Pomeranian Province. The research shows that the majority of farmers West Pomeranian Province decided to participate in the activities of agri-environment, for economic reasons, and not as it might seem from a desire to improve the environment in their own farms. This improvement is possible when the level of awareness of farmers will be larger and farmers realize the scale of the threat which affects their farm or affects their health.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burger T. 2000. Świadomość ekologiczna społeczeństwa u progu XIX wieku. Raport 1/2000. Warszawa, Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 2. Domka L. 1998. Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. Poznań, Wydaw. Nauk. UAM 87.
 3. Dziamski Z., Nowosielski W. 2013. Świadomość bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego na przełomie XX i XXI wieku. Pr. Nauk. Akad. Częstoch., Ser. Tech., Inform., Inż. Bezp. (1), 324.
 4. Kazimierczyk B., Skąpska W., Rembiałkowska E. 2010. Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych w powiecie grajewskim. J. Res. Appl. Agric. Eng. 55(3), 171-178.
 5. Kostecka J. 2009. Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wizja, cel, strategia. Probl. Ekoroz. 2, 99-104.
 6. Marcysiak T. 2006. Postawy rolników indywidualnych województwa kujawsko-pomorskiego wobec problemów środowiska przyrodniczego. Zesz. Nauk. AR Wroc. 540, 330.
 7. Mroczek J.R., Kostecka J., Korczyńska M. 2013. Ocena roli programu rolnośrodowiskowego w postrzeganiu przez rolników wybranych aspektów problematyki środowiskowej aspektów problematyki środowiskowej. Inż. Ekolog. 34, 190.
 8. Papuziński A. 2006. Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej. Probl. Ekoroz. 1, (1), 33-40.
 9. Pondel H. 2007. Proekologiczna działalność wielkopolskich producentów rolnych. J. Res. Appl. Agric. Eng. 52(4), 27-31.
 10. Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe), http://www.minrol.gov.pl/Wsparcierolnictwa/ Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/, dostęp: 23.06.2016.
 11. Rolnictwo ekologiczne w Polsce, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/, dostęp: 25.06.2016.
 12. Sprawozdanie specjalne nr 7. 2011. Luksemburg, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 9.
 13. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2015. 2016. Warszawa, Depart. Anal. Sprawozd., 119.
 14. Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. 2007. Warszawa, Inst. Ekon. Rol. Gosp. Żywn.- PIB, 30, 65.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu