BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Taksonomiczna analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym jako elementu jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
Taxonomic Analysis of Public Safety on Local Level as a Factor of Quality of Life of Inhabitants in Zachodniopomorskie Voivodship
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Analiza taksonomiczna, Bezpieczeństwo publiczne, Samorząd terytorialny, Jakość życia, Powiat
Taxonomic analysis, Public security, Local government, Quality of life, County
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem pracy jest dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na poziomie lokalnym. Na potrzeby realizacji celu wybrano 18 powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na złożoność zjawiska w ocenie bezpieczeństwa publicznego wykorzystano wybrane metody taksonomiczne - liniowe porządkowanie obiektów oraz hierarchiczną metodę aglomeracyjną2 - metodę Warda.(fragment tekstu)

The aim of this paper is assessment of public safety of inhabitants in zachodniopomorskie voivodship on local level, in powiats. The public safety is one of element of quality of life and plays an important role in people's life. The selected taxonomic methods were used in analysis: linear ordering of objects and one method of agglomeration - Ward's method. Set of diagnostic features comprise of components related to the numbers of different types of crime per 1000 population in powiat and rates of detectability of delinquents. Three classes of powiats have been obtained with a comparable levels of public safety.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T. 1978. Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Prz. Stat. 25(2), 227-239.
 2. Chrabkowski M. 2010. Bezpieczeństwo publiczne jako ważny element rozwoju regionalnego. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Ekonomiczne Problemy Usług 582(48), 9-21.
 3. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. 2015. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego.
 4. Grabiński T. 1992. Metody taksonometrii. Kraków, Wydaw. AE w Krakowie.
 5. Jakość życia w Polsce. 2014. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 6. Kukuła K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN.
 7. Kukuła K. 2014. Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce. Wiad. Stat. 7, 62-76.
 8. Malina A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków, Wydaw. AE w Krakowie.
 9. Mały słownik języka polskiego. 1994. Red. E. Sobol. Warszawa, Wydaw. PWN , 44.
 10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.
 11. Walesiak M. 1990. Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. Prz. Stat. 37(1-2), 37-46.
 12. Ward J.H. 1963, Hierarchical grouping to optimize an objective function. J. Am. Stat. Assoc. 58, 236-244.
 13. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015. Szczecin, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 14. Wysocki F. 2010. Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań, Wydaw. Uniw. Przyrod. w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu