BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Forma prawna a sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora spożywczego
The Relationship between the Legal form and the Financial Situation of Food Businesses
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 48-57, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Przemysł spożywczy, Formy prawne przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstwa
Food industry, Legal forms of companies, Enterprise finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było ustalenie zróżnicowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora spożywczego w Polsce w latach 2013-2015, z uwzględnieniem ich formy prawnej. Przedsiębiorstwa w kolejnych latach usystematyzowano według formy prawnej i podzielono na sześć grup: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, jednoosobową własność prywatną i spółdzielnie. Stwierdzono, że każda forma prawna stwarza możliwości do efektywnego - z punktu widzenia sytuacji finansowej - funkcjonowania przedsiębiorstw sektora spożywczego, mimo różnic w sytuacji finansowej poszczególnych grup przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the diversity of the financial situation of the food sector in the period 2013-2015, taking into account the legal form of the companies. In the consecutive years the companies were systematized according to the legal form and divided into six groups: joint-stock companies, limited liability partnerships, private unlimited companies, limited partnerships, sole private properties and cooperatives. It was found that, from the point of view of the financial situation, each legal form provides opportunities for effective functioning of the food businesses, despite the differences in the financial situation of individual groups of companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz Leszek, 1998: Wolność i Rozwój: ekonomia wolnego rynku. Wydawnictwo Znak, www.balcerowicz.pl/ksiazki.html, dostęp: 10.01.2017, s. 25.
 2. Chmielewski Michał, Daniłowska Alina, 2012: Znaczenie przemysłu spożywczego w strategiach inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 4, s. 56-63.
 3. Franc-Dąbrowska Justyna, 2008: Rozdział własności od zarządzania a efektywność gospodarowania wybranymi czynnikami produkcji. "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 95, z. 3/4, s. 70-82.
 4. Franc-Dąbrowska Justyna, 2010: Forma własności a sytuacja finansowa i przeznaczenie zysku w przedsiębiorstwach rolniczych, [w] Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, red. Jan Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 71-87.
 5. Gołębiewski Jarosław, 2011: Dostosowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego do zmian warunków makroekonomicznych na przykładzie przetwórstwa produktów roślinnych. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XIII, z. 1, s. 116-121.
 6. Kulawik-Dutkowska Justyna, 2014: Prawidłowe określenie statusu MŚP w kontekście korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa. "Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 9 (3), s. 73-89.
 7. Parzonko Andrzej, 2013: Koncepcje kształtowania wsi i gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach europejskich - wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. IX Kongres Ekonomistów Polskich, s. 1-12.
 8. Sawicka Janina, 2010: Determinanty konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego - rola popytu turystycznego. "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", 9 (4), s. 445-456.
 9. Zalewa Piotr, 2016: Własność korporacyjna: prywatna czy publiczna? "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 260, s. 168-177.
 10. Zator Michał, Maryniak Paweł, 2013: Struktura właścicielska a rentowność przedsiębiorstw. Przykład z rynku polskiego, [w] W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, red. Stanisław Owsiak, Artur Pollok, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 147-162.
 11. Ziętara Wojciech, 2009: Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 11, z. 1, s. 490-595.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu