BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeznach Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gutkowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategie działania a bariery rozwoju i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego
Barriers of Innovation Activities of Small and Medium-Sized Enterprises of Meat and Dairy Industry and Their Competitiveness
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 58-68, tab., bibliogr. 25 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł mięsny, Przemysł mleczarski, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Meat industry, Dairy industry, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem pracy jest określenie strategii oraz barier rozwoju i działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujących branżę mięsną i mleczarską. Za najbardziej istotne strategie ich rozwoju w latach 2010-2012 uznano działania dotyczące redukcji wewnętrznych kosztów (silniej akcentowana przez małe podmioty w branży mleczarskiej), kosztów materiałów, komponentów lub usług (z przewagą średnich podmiotów i branży drobiarskiej), wzrostu elastyczności działania i reakcji przedsiębiorstwa na potrzeby zmieniającego się rynku (szczególnie w podmiotach średniej wielkości i z branży drobiarskiej) oraz udoskonalanie marketingu wyrobów i usług (akcentowana przez podmioty średnie i branżę mleczarską). Natomiast czynnikami najbardziej utrudniającymi rozwój oraz działalność innowacyjną w tym okresie była silna presja cenowa ze strony konkurencji, a także brak popytu na oferowane produkty, silna konkurencja dotycząca jakości produktu, opinii o nim lub marki oraz wysokie koszty dostępu do nowych rynków (szczególnie dotkliwie odczuwane przez małe podmioty i w branży mleczarskiej). (abstrakt oryginalny)

The main aim of this work is to analyze the strategies and barriers to the development and innovative activities of small and medium-sized enterprises of meat and dairy industries. The most important strategies for their development in 2010-2012 were actions on reducing internal costs (especially small entities, dairy industry) and the cost of materials, components or services (mostly medium-sized entities, poultry industry), increasing operational flexibility and a company's response to the needs of the changing market (especially medium-sized companies, poultry industry) and improving the marketing of products and services (emphasised by medium-sized companies and dairy industry). The barriers to development and innovation included strong price pressure from competitors, the lack of demand for products, strong competition in terms of the quality of the product, the opinion about the product or the brand and high costs of access to new markets (challenging especially for small entities and dairy industry). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cash James I., Earl Michael J., Morison Robert, 2008: Teaming Up to Crack Innovation and Enterprise Integration. "Harvard Business Review", November, s. 2-10.
 2. Drucker Peter F., 2004: Innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 3. Duda Joanna, 2013: Rola i znaczenie innowacji w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MŚP. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/1, s. 555-568.
 4. GUS, 2013: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 5. GUS, 2014: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon. Warszawa.
 6. Dzikowska Marlena, Marian Gorynia, 2012: Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej? "Gospodarka Narodowa", 4 (248), Rok LXXX/XXI, s. 1-30.
 7. Gorynia Marian (red.), 2002: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 8. Gorynia Marian, Ewa Łaźniewska, 2010: Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jabłońska Danuta, 2011: Bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. BDKM Grupa Doradcza, Warszawa.
 10. Janasz Władysław, Katarzyna Kozioł, 2007: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 11. Keskin Halit 2006: Market Orientation, Learning Orientation, and Innovation Capabilities in SMEs. "European Journal of Innovation Management", 9 (4), s. 396-417.
 12. Lachiewicz Stefan, Marek Matejun, 2012: Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w] Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, red. Marek Matejun, Difin, Warszawa, s. 13-45.
 13. Mądra Joanna, 2013: Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP, [w] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 199-208.
 14. Nieć Melania, 2011: Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce w latach 2002-2010. "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", 98, z. 4, s. 23-35.
 15. Nieć Melania, 2015: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [w] Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, red. Paulina Zadura-Lichota, PARP, s. 11-45.
 16. Nowak Mirosława Marzena, 2015: General expenditures for industrial innovation in the Łódź province in the light of expenditures for innovations in Poland's food industry. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVII, z. 5, s. 186-191.
 17. OECD, EUROSTAT, 2005: Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition.
 18. PARP, 2015a: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa.
 19. PARP, 2015b: Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa.
 20. Puchała-Krzywina Ewa, 2011: Czynniki ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007-2009, [w] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 r., red. Tadeusz Baczko, INE PAN, Warszawa, s. 163-171.
 21. Siekierski Jan, 2011: Innovativeness in food industry in the European Union and Poland. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection.
 22. Szopik Katarzyna, 2007: Innowacyjność przedsiębiorstw w aspekcie wzrostu konkurencyjności gospodarki. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 8/2007, s. 295-300.
 23. Szopik-Depczyńska Katarzyna, Radosław Depczyński, 2012: Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 25, s. 373-392.
 24. Tul-Krzyszczuk Agnieszka, Jerzy Gębski, Maria Jeznach, Małgorzata Kosicka-Gębska, Krystyna Gutkowska, 2016a: Wybrane determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, [w] Nowe trendy w zarządzaniu - wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 11-24.
 25. Tul-Krzyszczuk Agnieszka, Jerzy Gębski, Maria Jeznach, Małgorzata Kosicka-Gębska, Krystyna Gutkowska, 2016b: Wybrane wewnętrzne uwarunkowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 7, s. 69-83.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu