BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sieczko Leszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Parzonko Anna J (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce
Regional Differences in Direct Sales of Animal Products in Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 69-77, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Sprzedaż bezpośrednia
Rural areas, Arable farm, Direct sales
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Celem badań było określenie skali i zakresu rodzajowego sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w ujęciu przestrzennym. Przedmiotem badań były gospodarstwa rolników prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów w 2016 roku. Analiza zweryfikowanych 8341 podmiotów została przedstawiona na poziomie powiatów, które podzielono na kwartyle w celu ukazania zmienności i zakresów liczebności w badanym materiale. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów było w województwie wielkopolskim, a najmniej w świętokrzyskim. Podział powiatów na kwartale wykazał duże zróżnicowanie przestrzenne sprzedaży nieprzetworzonych produktów pochodzenia pszczelego, a sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego dominowała w powiatach zlokalizowanych wokół dużych miast oraz mających walory turystyczne. (abstrakt oryginalny)

The paper presents regional differences in direct sales in Poland. The aim of the study was to determine the scale and scope of direct sales of animal products in spatial terms. The study covered farms directly selling animal products in 2016. The analysis of the revised 8341 subjects was presented at the county (powiat) level. The counties included in the study were divided into quartiles in order to show the variability and the quantity ranges in the collected data. The analysis showed that the biggest number of entities directly selling animal products was registered in Wielkopolskie voivodship and the smallest number - in Świętokrzyskie voivodeship. The division of counties into quartiles showed a large spatial diversity in the sales of unprocessed bee products. The graphical map of Poland shows that bee products sales dominate in the counties located around major cities and tourist cities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowska Agnieszka, 2015: Wsparcie instytucjonalne sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w Polsce w latach 2007-2013 na przykładzie targowisk. "Marketing i Rynek", nr 8, 2015, s. 61-69.
 2. CDR, 2014: Znaczenie sprzedaży bezpośredniej (marketingu bezpośredniego), przykładów dobrych i złych działań w zakresie marketingu, sprzedaży bezpośredniej i obsługi klienta w opinii uczestników szkoleń dla rolników i przedsiębiorców. Raport CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/.../raport_podsumowujacy.pdf, dostęp 15.01.2017.
 3. Czubała Anna, 2001: Dystrybucja produktów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 30.
 4. Gołębiewski Jarosław, Ola Bareja-Wawryszuk, 2016: Znaczenie sprzedaży bezpośredniej w polskim rolnictwie. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVIII, z. 3, s. 85-88.
 5. GUS, 2015: Rocznik statystyczny rolnictwa. Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 108.
 6. Grosse Tomasz Grzegorz, Łukasz Hardt, 2010: Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Wydawnictwo "Pro Oeconomia", Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa, s. 28.
 7. Kapała Anna, Julian Kalinowski, Stanisław Minta, 2015: Sprzedaż bezpośrednia w Polsce na przykładzie produktów pochodzenia zwierzęcego. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVII, z. 4, s. 116-122.
 8. Parzonko Anna Justyna, 2016: Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie w Polsce i możliwości ich wykorzystania. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVIII, z. 3, s. 292-297.
 9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. 2014, poz. 1577, z późn. zm.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych. Dz.U. 2007, nr 112, poz. 774.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Dz.U. 2015, poz. 1703.
 12. Direct selling channels for small producers, www.agric.wa.gov.au, dostęp: 20.11.2016.
 13. Sieczko Anna, 2015: Sprzedaż bezpośrednia produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVII, z. 5, s. 246-251.
 14. Wojciechowski Tadeusz, 2011: Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 107.
 15. www.wetgiw.gov.pl, dostęp: 16.10.2016.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu