BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balińska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Funkcja agroturystyczna powiatów województwa mazowieckiego
Tourist Function of Districts of the Mazovian Province
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 78-86, tab., mapy, bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Agroturystyka, Powiat, Analiza danych statystycznych
Agrotourism, County, Statistical data analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem badania było określenie stanu rozwoju funkcji agroturystycznej w powiatach województwa mazowieckiego oraz jej zależności od poziomu atrakcyjności turystycznej. Do realizacji tego celu wykorzystano autorski wskaźnik zagospodarowania agroturystycznego i wskaźnik gęstości bazy agroturystycznej. Badania wykazały duże zróżnicowanie intensywności funkcji agroturystycznej oraz brak jej zależności od atrakcyjności turystycznej zmierzonej przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to determine the state of development of the farm tourism function in districts of the Mazovian province. An own indicator of farm tourism development and a rate of the density of farm tourism base were used in order to achieve this objective. Examinations showed a great diversity in intensity of the farm tourism function as well as the fact that it is not dependent on tourist attractiveness measured by the Central Statistical Office. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska Agata, 2016: Znaczenie agroturystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 55, 102.
 2. Derek Marta, 2008: Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Kowalczyka, Uniwersytet Gdański, Wydział Geografii i Stosunków Regionalnych, Gdańsk 2008, maszynopis, s. 62-69, http://www.wgsr.uw.edu.pl, dostęp: 06.09.2016.
 3. Fedyszak-Radziejowska Barbara, 2012: Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój, [w] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi polskiej, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 105.
 4. Ferens Ewa, 2013: Turystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 102, s. 113-126.
 5. Górecka Aleksandra, 2011: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin województwa podkarpackiego. Maszynopis rozprawy doktorskiej, SGGW, Warszawa.
 6. GUS, 2012: Turystyka w 2011 roku. Warszawa.
 7. GUS, 2014: Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej powiatów województwa mazowieckiego. Warszawa, s. 16.
 8. GUS, 2016: Turystyka w 2015 roku. Warszawa.
 9. Pearce Douglas, 1995: Tourism today. A geographical analysis. Longman Publishing Group, Essex.
 10. Przezbórska-Skobiej Lucyna, 2015: Wiejska przestrzeń rekreacyjna Polski - ocena atrakcyjności i uwarunkowania rozwoju. IX Kongres Ekonomistów Polskich, www.pte.pl/kongres/referaty, 02.10.2016.
 11. SWAID, Platforma analityczna. Portal informacyjny GUS, www.swaid.stat.gov.pl, dostęp: 16.10.2016.
 12. Statystyczne Vademecum Samorządowca GUS. Portal informacyjny GUS, http://stat.gov.pl/statystyka- regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca, dostęp: 16.10.2016.
 13. Szromek Adam, 2012: Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 66-68.
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 16. Warszyńska Jadwiga, Jackowski Antoni, 1979: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa, s. 208.
 17. Wilkin Jerzy, 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, red. J. Wilkin. Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 29.
 18. www.modr.mazowsze.pl, dostęp: 16.10.2016.
 19. www.polska.travel.pl, dostęp: 16.10.2016.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu