BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kluba Mieczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Struktura ciągników według mocy a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce - analiza porównawcza wyników powszechnego spisu rolnego 2010
Structure of Tractors According to Their Power and Area Structure of Agricultural Holdings in Poland - a Comparative Analysis Based on National Agricultural Census 2010
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 112-125, tab., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa rolne, Maszyny i urządzenia, Powszechny Spis Rolny, Analiza danych statystycznych
Arable farm, Machinery and equipment, Agricultural Census, Statistical data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzone badania dotyczą analizy dwóch struktur: ciągników według ich mocy oraz obszarowej gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą. Celem artykułu jest ustalenie zależności między wielkością gospodarstw rolnych a mocą użytkowanych przez nie ciągników w warunkach wsparcia finansowego z programów unijnych na ich zakup. Na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku stwierdzono, że wśród województw tylko dolnośląskie cechuje się szczególnie dużą przewagą średniej mocy ciągników nad średnią wielkością gospodarstwa rolnego (typ 1), natomiast w województwach małopolskim, podkarpackim, ale także łódzkim i mazowieckim przeważała wielkość gospodarstwa nad mocą ciągników (typ 4). W pozostałych regionach moc ciągnika oraz wielkość gospodarstwa były na tym samym poziomie (typ 3). Zróżnicowanie przestrzenne badano także w ujęciu powiatowym. (abstrakt oryginalny)

The research focused on structural analyses of tractors according to their power and of area of agricultural holdings conducting agricultural activity. The aim of this paper is to find relation between the area of agricultural holdings and the power of tractors used there in the light of tractor market expansion and the financial support within the EU programmes facilitating the purchase of tractors. On the basis of the findings of the National Agricultural Census 2010 and the method relying on juxtaposition of the intensity levels of studied features by means of the standard deviation value, the authors present the evaluation of these interdependencies. It was shown that only the Dolnośląskie Voivodship is characterised by the average tractor power being far higher than the average agricultural holding area (type 1), whereas in the Małopolskie, Podkarpackie, Łódzkie, and Mazowieckie Voivodships the average holding area is larger than the average tractor power (type 4). In other regions the tractor power and holding area are roughly the same (type 3). Slightly different proportions were observed at poviats level - type 3 accounts for as many as 57.0%, while type 5 is the least popular with 1.6% (there are only five poviats with a particularly big difference between the tractor power over the holding area). Besides the statistical and mathematical data analyses, the study was also concerned with the spatial patterns displayed by the examined phenomena - at the region and poviat levels. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dzun Włodzimierz, Wojciech Józwiak, 2009: Problemy poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. "Wieś i Rolnictwo", nr 2, s. 73-92.
 2. Głębocki Benicjusz, 2014: Struktura obszarowa i organizacja przestrzenna gospodarstw w latach 2002-2010, [w] Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, red. B. Głębocki. Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 52-71.
 3. Gonet Danuta, 2012: Tendencje zmian struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych Polsce (1980-2010). "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 3, s. 95-99.
 4. GUS, 2011: Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010. Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 112.
 5. Gutowska Katarzyna, Roman Kisiel, 2010: Unijna pomoc finansowa jako czynnik stymulujący przekształcenia w polskim rolnictwie po akcesji europejskiej. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 1, s. 98-108.
 6. Józwiak Wojciech, 2013: Warunki gospodarowania oraz zmiany zachodzące w rolnictwie w latach 1989-2010, [w] Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, red. W. Józwiak, W. Ziętara, Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 12-23.
 7. Kluba Mieczysław, 2014: Mechanizacja i nawożenie, [w] Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, red. B. Głębocki, Wyd. GUS, Warszawa, s. 114-151.
 8. Kluba Mieczysław, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski, 2016: Intensywność organizacji produkcji rolniczej a poziom mechanizacji rolnictwa w Polsce w świetle PSR 2010. "Studia, KPZK PAN", t. CLXVII, s. 214-230.
 9. Lorencowicz Edmund, 2011: Rynek ciągników rolniczych w Polsce. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, z. 3, s. 173-177.
 10. Michałek Rudolf, Katarzyna Grotkiewicz, 2009: Postęp naukowo-techniczny a wydajność ziemi i pracy w wybranych regionach Polski. "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 6 (115), s. 109-116.
 11. Paszkowski Stanisław, 2006: Uwarunkowania skuteczności oddziaływania systemu rent strukturalnych na strukturę obszarową rolnictwa polskiego. "Wieś i Rolnictwo", nr 1 (130), s. 165-186.
 12. Pawlak Jan, 2007: Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. "Inżynieria Rolnicza", nr 3 (91), s. 151-158.
 13. Pawlak Jan, 2010: Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, s. 165-175.
 14. Poczta Walenty, 2013: Wyposażenie techniczne, [w] Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR, red. W. Poczta. Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 33-38.
 15. Racine Jean Bernard, Henri Reymond, 1977: Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa, s. 110-116.
 16. Rudnicki Roman, 2001: Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988-1998 (uwarunkowania - dynamika - kierunki). Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 231.
 17. Rudnicki Roman, 2009: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 191.
 18. Rudnicki Roman, 2013: Działanie PROW "Renty strukturalne" a zmiany struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 2, s. 313-318.
 19. Rudnicki Roman, 2016, Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (lata 2002-2010).Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 485.
 20. Sikorska Alina, 2013: Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych. Wydwanictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 41.
 21. Witek Tadeusz (red.), 1993: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Wydawnicto IUNG, Puławy, s. 248.
 22. Wójcicki Zdzisław, 2007: Wpływ wyposażenia technicznego na efekty działalności gospodarstwa rodzinnego. "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 3 (57), s. 5-12.
 23. Zając Stanisław, Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski, 2014: Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001-2012. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVI, z. 3, s. 318-323.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu