BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ płynności na efektywność działania przedsiębiorstw notowanych na NewConnect
The Impact of Financial Liquidity on the Effectiveness of the Companies Listed on NewConnect
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 13-30, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Płynność finansowa, Rentowność, Efektywność przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Financial liquidity, Profitability, Enterprise effectiveness, NewConnect market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badania jest przedstawienie związku między płynnością finansową i rentownością. Weryfikowana hipoteza brzmi: Płynność finansowa wpływa na efektywność działania przedsiębiorstw notowanych na NewConnect. Metodologia badania - Analizę korelacji i regresji na danych przekrojowych przeprowadzono na grupie niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect w latach 2007-2013. Wskaźniki finansowe obliczono samodzielnie, wykorzystując dokumenty finansowe, udostępnione przez bazę Notoria. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań zweryfikowano pozytywnie hipotezę stwierdzając, że płynność finansowa wpływa na efektywność działania przedsiębiorstw. Cykl konwersji gotówki wpływa negatywnie na rentowność kapitałów własnych, aktywów i marżę zysku operacyjnego, a płynność bieżąca pozytywnie, tak jak cash flow z działalności operacyjnej. Oryginalność/wartość - Jako oryginalną wartość można uznać zbadanie kluczowych zależności w obszarze płynności i efektywności działania w kontekście spółek rozwojowych, które są w fazie komercjalizacji i które są notowane na alternatywnej giełdzie NewConnect. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to present the relationship between liquidity and profitability. Verified hypothesis is: Liquidity affects the efficiency of companies listed on NewConnect. Research methodology - Analysis of correlation and regression on cross-sectional data was performed on a group of non-financial companies listed on NewConnect in 2007-2013. Financial ratios are calculated independently, using financial documents, made available by Notoria. Result - The hypothesis was verified positively by stating that liquidity affects the efficiency of enterprises. The cash conversion cycle has a negative impact on the return on equity, assets and its operating margin and current ratio positive, as cash flow from operating activities. Originality/value - The key relationships in the area of liquidity and efficiency in the context of the development of companies that are in the phase of commercialization and which are listed on the alternative stock market NewConnect were analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Gołaś Z. (2011). Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (22).
 2. Eljelly A. ( 1991). Liquidity-profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market. International Journal of Commerce and Management, 14 (2).
 3. Gajdka J., Walińska E. (2008). Zarządzanie finansowe teoria i praktyka. T. 2. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 4. García-Teruel P.J., Martínez-Solano P. (2007). Effects of working capital management on SME profitability. International Journal of Managerial Finance, 3 (2).
 5. Gill A., Biger N., Mathur N. (2010). The relationship between working capital management and profitability: evidence from The United States. Business and Economics Journal, 10.
 6. Gowthami R.A. (2012). Study on Liquidity Performance of Top Performing Manufacturing Industries. Journal of Finance, Accounting & Management, 3 (1).
 7. Jose M.L., Lancaster C., Stevens J.L. (1996). Corporate returns and cash conversion cycles. Journal of Economics and Finance, 20 (1).
 8. Kuś A., Hodun M. (2011). Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 91.
 9. Lazaridis I., Tryfonidis D. (2006). Relationship Between Working Capital Management And Profitability Of Listed Companies In The Athens Stock Exchange. Journal of Financial Management & Analysis, 19 (1).
 10. Mathuva D. (2009). The influence of working capital management components on corporate profitability: a survey on Kenyan listed firms. Research Journal of Business Management, 3 (1).
 11. Mun S.G., Jang S.S. (2015). Working capital, cash holding, and profitability of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management.
 12. Raheman A., Nasr M. (2007). Working capital management and profitability - case of Pakistani firms. International Review of Business Research Papers, 3 (1).
 13. Shin H.H., Soenen L. (1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability. Financial Practice and Education, 8.
 14. Stefański A. (2012). Zależność między okresem konwersji gotówki a rentownością - wyniki badań. Ekonomika i Organizacja Gospodarki, 97.
 15. Wang L. (2012). A Study on Dynamic Adjustment Behavior of Asset-Liability Ratio of Manufacturing Listed Companies in China. Advanced Materials Research, 1.
 16. Wawryszuk-Misztal A. (2007). Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 41.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu