BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suproń Błażej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Płaca minimalna w Niemczech i jej wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportowych
The Minimum Wage in Germany and Its Impact on the Competitiveness of Polish Transport Companies
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 135-146, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Płaca minimalna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo transportowe, Rynek usług transportowych
Minimum wage, Enterprise competitiveness, Transport company, Transport market
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Celem niniejszej pracy była próba określenia wpływu niemieckiej płacy minimalnej na polskie przedsiębiorstwa transportowe, szczególnie w zakresie przewozów wykonywanych na terenie Niemiec. Metodami przyjętymi na potrzeby realizacji założonego celu była analiza statystyczna danych Eurostat, GUS, Destats. Dodatkowo posłużono się analizą dokumentów źródłowych Federalnego Ministerstwa Finansów oraz Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG), a także opracowaniem statystycznym danych udostępnionych przez wskazane urzędy.(fragment tekstu)

Minimum wage law in Germany which was introduced on 1 January 2015 caused the growth of uncertainty among Polish road carriers. German regulations included not only companies registered in Germany but also companies providing services on the German market. Its purpose was to improve the competitiveness of German companies on the internal market. The aim of this work was to determine the impact of the German minimum wage on the Polish transport companies, especially transport services performing in Germany. The study shows that in spite of introducing restrictive laws concerning minimum wages, Polish transport did not experience the significant looses in the size of the carriages.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BAG Mautstatistik Jahrestabellen 2014, https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/ /Lkw-Maut/Jahrestab_14_13.html?nn=13100, dostęp: 28.12.2015.
 2. Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/, dostęp: 28.12.2015.
 3. Baza danych Bundesamtes für Güterverkehr, https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/ /DE/Statistik/Lkw-Maut/Jahrestab_14_13.html?nn=13100, dostęp: 28.12.2015.
 4. Baza danych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_ _statistics, dostęp: 28.12.2015.
 5. Baza danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/, dostęp: 28.12.2015.
 6. Bevorstehenden Freigabe der Kabotage für sieben EU-Mitgliedstaaten. 2009, https://www.bag.bund.de/ /SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/, dostęp: 28.12.2015.
 7. Das Mindestlohngesetz im Detail, http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/ /Mindestlohn-Mindestlohngesetz/, dostęp: 28.12.2015.
 8. Dane statystyczne dotyczące płac minimalnych 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/, dostęp: 28.12.2015.
 9. Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczeń usług. DzU WE L 18 z 21.01.1997 r.
 10. Even W., Macpherson D.A. 2011. Racial disparities in the employment consequences of minimum wage increases. Washington, Employment Policies Institute, 2.
 11. Flinn Ch.J. 2011. The minimum wage and labor market outcomes. Cambridge, Wydaw. The MIT Press, 105.
 12. Fox L. 2006. Minimum wage trends. Understanding past and contemporary research. EPI Briefing Pap. 178, 3.
 13. Konkurencyjna Polska 2020. 2013, http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2016/03/, dostęp 28.12.2015.
 14. Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r., http://stat.gov.pl/ sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, dostęp: 28.12.2015.
 15. Orłowski G. 2006. Płaca minimalna i maksymalny czas pracy - polityka społeczna czy gra pozorów? Monit. Pracy 3, 25.
 16. Posner R.A. 1974. Theorises of Economic Regulatnion. The Bell J. Econ. Menag. Sci. 2, 336.
 17. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/, dostęp: 28.12.2015.
 18. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. DzU L 28 30.1.1997.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. DzU UE L 06.102.1.
 20. Stolarczyk P. 2014. Wpływ płacy minimalnej na funkcjonowanie rynku pracy. Myśl Ekon. Polit. 2, 108-109.
 21. Sozialversicherungsentgeltverordnung BGBl. I S. 2075, http://www.gesetze-im-internet.de/svev/, dostęp: 28.12.2015.
 22. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. Sygn. Akt II PZP 1/14, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/, dostęp: 28.12.2015.
 23. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. DzU z 2002 r., nr 200, poz. 1679 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. DzU z 2004 r., nr 92, poz. 879 z późn. zm.
 25. Wesołowski K. 2013. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa, Wydaw. Wolters Kluwer, 23-24.
 26. Wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sygn. akt. C-518/11.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu