BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Inwestycje w odnawialne źródła energii jako jeden z kierunków polityki ochrony środowiska na obszarach wiejskich
Investments in Renewable Energy Sources as One of the Directions of the Environment Protection Policy in Rural Areas
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 147-156, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Inwestycje, Odnawialne źródła energii, Ochrona środowiska, Obszary wiejskie, Polityka energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne
Investment, Renewable energy sources, Environmental protection, Rural areas, Energy policy, Energy security
Note
summ.
Abstract
Ogromną rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania energetycznego państwa odgrywają odnawialne źródła energii (OZE). Racjonalna gospodarka surowcami energetycznymi oraz rozwój energetyki odnawialnej należą także do istotnych celów zarówno polityki polskiej, jak i polityki unijnej. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, tj. energii biomasy, energii wiatru, promieniowania słonecznego, wody oraz energii geotermalnej, jest jednym z ważniejszych komponentów zrównoważonego rozwoju Polski, przynoszących wymierne efekty ekologiczne i energetyczne(fragment tekstu)

Using energy from renewable sources is one of the methods of minimizing natural environment pollution. The escalation of the share of RES in energy production arises from the rules of sustainable development and the priorities of the energy policy of the state. The aim of this study is to present the issues of investments in renewable energy sources as one of the directions of the environment protection policy in rural areas. Research was based on an analysis of data obtained from surveys conducted among 50 employees of rural Borough Offices from Kujawsko-pomorskie Province of Poland, who normally deal with environment protection. The research showed that the policy of energy security takes a high position in the general environment protection policy; investments in RES are made in most of the surveyed boroughs and there are good prospects for developing this kind of investment, although not all the boroughs consider doing so.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berkowicz P. 2011. Ochrona środowiska jako czynnik determinujący wzrost gospodarczy w XXI wieku, w: Zrównoważony rozwój. Red. T. Jemczura, H. Kretek. Racibórz, Wydaw. PWSZ, 281-289.
 2. Gawłowski S., Listowska-Gawłowska R., Piecuch T. 2010. Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010-2110. Rocz. Ochr. Środ. 12, 127-176.
 3. Europejska polityka energetyczna. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 2007. Bruksela, Komisja Wspólnot Europejskich.
 4. Jasiulewicz M. 2012. Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni kogeneracyjnej o małej mocy, opalanej biomasą. Rocz. Nauk. Stow. Ekonom. Rol. Agrobiz. 14(5), 91-96.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 6. Ligus M. 2013. Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego - ujęcie metodyczne. Pr. Nauk. UE Wroc. 317, 33-43.
 7. Mickiewicz B., Zuzek D. 2012. The development of renewable energy market in Poland in relation to the sustainable development, in: Medzinárodná Vadecká Konferencia "Multiplikačný efekt využítia biomasy v regionálnom rozvoji", Kapusany pri Presove, 8-10.10.2012. Bardejovskie Kupele, Słowacja, Ekonomická Univerzita v Bratislavie, 20-28.
 8. Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. 2009. Gospodarka pierwotnymi nośnikami energii w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego. Rocz. Ochr. Środ. 7, 103-131.
 9. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Polsce do roku 2020. 2007. Warszawa, Instytut Energetyki Odnawialnej.
 10. Nowacki M. 2010. Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej. Warszawa, Wolters Kluwer.
 11. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku, Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, 19-20.
 12. Prus P. 2002. Możliwości zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Rocz. Nauk. Stow. Ekonom. Rol. Agrobiz. 4(5), 124-128.
 13. Sienkiewicz P. 2007. Badania naukowe bezpieczeństwa systemów, w: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku. Inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. Red. B. Kosowski, A. Włodarski. Warszawa, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 50.
 14. Skowroński A. 2003. Idea zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce ekologicznej. Stud. Ecol. Biotech. 1, 653-665.
 15. Smuga-Kogut M. 2015. Znaczenie produkcji biopaliw w Polsce na przykładzie bioetanolu. Autobusy 6, 202-205.
 16. Sobczyk W., Kowalska A. 2012. The techniques of producing energy from biomass. TEKA Com. Motor. Energ. Agric. PAN 12, 257.
 17. Strumińska-Kutra M. 2010. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, w: Wezwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg, T. Bergier. Kraków, Fundacja Sendzimira, 71-86.
 18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1504 ze zm.
 19. Wielewska I., Majcherek M., Golisz E. 2014. Zasoby wiatru jako podstawowy czynnik wpływający na rozwój energetyki wiatrowej na przykładzie województwa pomorskiego. Zag. Doradz. Rol. (2), 40-53
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu