BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osiński Joachim (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pytlik Bogusław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce
European Parliament elections in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 3, s. 11-39, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Wybory parlamentarne, Prawo wyborcze, System wyborczy, System partyjny
Parliamentary election, Election law, Voting system, Party system
Note
streszcz., summ.
Company
Parlament Europejski
European Parliament
Abstract
Biorąc pod uwagę przebieg instytucjonalizacji oraz formalne przejawy szeroko pojmowanego procesu integracji europejskiej, należy przyjąć, że działalność europejskiego organu o charakterze parlamentarnym rozpoczęła się dnia 23 lipca 1952 r., kiedy to zaczął obowiązywać podpisany 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (tzw. Traktat paryski). Na mocy właściwych przepisów tego aktu prawnego zostało powołane Zgromadzenie. W jego skład wchodziło w sumie 78 przedstawicieli, delegowanych przez parlamenty państw tworzących wspomnianą Wspólnotę, tj. Francji, RFN, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga. Po wejściu w życie podpisanych w dniu 25 marca 1957 r. w Rzymie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (tzw. traktaty rzymskie), tj. po 1 stycznia 1958 r. rozpoczęło działalność liczące 142 członków Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Dnia 30 marca 1962 r. organ ten przyjął nazwę Parlamentu Europejskiego, co zostało potwierdzone przez przepisy Jednolitego Aktu Europejskiego, podpisanego w dniach 17 lutego 1986 r. w Luksemburgu i 28 lutego 1986 r. w Hadze1. Począwszy od 1 listopada 1993 r., Parlament Europejski jest organem Unii Europejskiej, po wyborach przeprowadzonych w maju 2014 r. liczącym 751 członków. (fragment tekstu)

The primary objective of this paper is to present preparations to the European Parliament elections and their course in Poland on all three occasions (in 2004, 2009 and 2014). Election results and political platforms are included in the text as are analyses of the in
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT
  2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11957A/TXT
  3. Act concerning the election of the representatives of the Assembly by direct universal suffrage, Oficial Journal L 278, 08/10/1976, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:41976D0787
  4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, DzU 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, DzU 2004, nr 25, poz. 219.
  6. Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (2002/772/WE,Euratom), DzU L 283 z 21.10.2002, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32002D0772
  7. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. O skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na raty#kację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, DzU 2003, nr 132, poz. 1222 i 1223.
  8. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. O wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r., http://www.pe2004.pkw.gov.pl/
  9. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2009 r. O wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r., http://pe2009.pkw.gov.pl/ALL/pliki/DOKUMENTY/komunikaty/obwieszczenie.pdf
  10. Sprawozdanie z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/get- Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0176+0+DOC+XML+V0//PL
  11. Cybulska A., Głosujący i nie głosujący o swoich decyzjach w wyborach do Parlamentu Europejskiego - analiza powyborcza, CBOS, Warszawa 2004.
  12. Czaplicki M., Pierwsze wybory europejskie w Polsce, "Analizy i Opinie" nr 25, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
  13. Doliwa-Klepacka A., Doliwa-Klepacki Z. M., Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej, Temida 2, Białystok 2009.
  14. Dudkiewicz M., Fuksiewicz A., Kucharczyk J., Łada A., Parlament Europejski. Społeczne zaufanie i (nie) wiedza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
  15. Herbut R., Wspólnota Europejska, w: A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  16. Jacobs F., Corbett R., Shackleton M., The European Parliament, Longman, Harlow 1992.
  17. Łada A., Fałkowska-Warska M., Europoseł w sieci, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
  18. Polacy o członkostwie w Unii Europejskiej przed referendum, TNS OBOP, Warszawa 2003, http://tnsglobal.pl/archiv_files/056-03.pdf
  19. Wybory do europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków, Komunikat z badań BS/110/2009, CBOS, Warszawa, lipiec 2009.
  20. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Remar, Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu