BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (University of Szczecin, Poland), Nguyen Minh Ngoc (National Economics University, Hanoi, Vietnam)
Title
The Vietnamese Real Estate Sector on the Eve of Changes - Real Estate Brokerage in Vietnam against the Polish Experiences
Wietnamski sektor nieruchomości na progu przemian - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Wietnamie na tle polskich doświadczeń
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 51-56, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Użytkowanie ziemi, Obrót nieruchomościami
Property turnover, Land use, Real estate transactions
Note
streszcz., summ.
Country
Wietnam
Vietnam
Abstract
Zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości w Wietnamie przypominają polski rynek nieruchomości lat 90. ubiegłego wieku. Zarówno ograniczenia prawne jak i sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju stanowią bariery rozwoju tego sektora i adaptację rozwiązań sprawdzonych w gospodarkach rynkowych. Jednak mimo tak istotnych przeszkód wietnamski sektor nieruchomości przejmuje polskie i zagraniczne doświadczenia w regulowaniu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i tworzenia zwodu pośrednika. Wiele z proponowanych w Wietnamie rozwiązań nie sprawdziło się w Polsce i uległo kolejnym zmianom. System wietnamski zdaje się podążać utartą ścieżką i nie proponuje pominięcia kolejnych etapów rozwoju zawodów rynku nieruchomości. Realizuje je w trybie ewolucyjnym. Celem artykułu jest przegląd warunków funkcjonowania obrotu nieruchomościami w Wietnamie w kontekście przemian oraz porównanie i próba oceny możliwości zaadaptowania polskich rozwiązań w obszarze zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Analiza porównawcza prowadząca do realizacji postawionego celu wymagała studiów literaturowych, analizy przepisów prawa oraz wywiadów z wietnamskimi pośrednikami w obrocie nieruchomościami działającymi przede wszystkim na terenie i w okolicach Hanoi, stolicy Wietnamu. (abstrakt oryginalny)

Changes occurring within the real estate sector in Vietnam resemble of the Polish real estate market in the 1990s. Both the legal constraints, and also the political and economic situation of the country constitute barriers to development for this sector and regarding the adoption of solutions verified in market economies. However, despite such significant obstacles, the real estate sector takes over Polish and foreign experiences regarding the regulation of the real estate brokerage and creation of the profession of a real estate agent. Many of the solutions proposed in Vietnam had not worked in relation to Poland and then underwent further changes. The Vietnamese system seems to walk the beaten path and does not propose the omission of subsequent stages of development regarding the real estate market professions. They are executed on an evolutionary basis. The aim of this article is to review the conditions for the functioning of real estate trade in Vietnam in the context of changes and to compare and attempt to assess the opportunities for the adoption of Polish solutions in the area of the profession of a real estate agent. A comparative analysis leading to the achievement of the set goal required literature studies, an analysis of legal provisions, and interviews with Vietnamese real estate agents acting primarily within the area of Hanoi, the capital city of Vietnam. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Belniak S., Wierzchowski M., Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wydawnictwo MWSE, Tarnów 2005.
 2. Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, Europejski Instytut Nieruchomości oraz Krakowski Instytut Nieruchomości, Warszawa -Kraków 2008.
 3. Foryś I. (Ed.) Obrót nieruchomościami. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 4. Głuszak M., Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle przepisów prawnych oraz standardów międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie" 2005,687,61-73.
 5. Karpiński W., Obrót nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 7. Land Law, Act No 48/2010/QH12.
 8. Law of Housing, Decree No 51/2009/ND-CP (and No 65/2014/QH13).
 9. Nalepka A., Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", 2008, 63(1), 8-12.
 10. Nguyen M. N., Professional training of real estate agents in Vietnam, "City & Construction", 2010.
 11. Simon V., Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomościami, skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja i standardy etyczne, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 12. The Act Adopted by the National Assembly entered into force on 1 July 2014 (45/2013/QH13).
 13. The Act of 21st August 1997 on Real Estate Management (Journal of Laws 1997 no. 115 item 741, as amended).
 14. World Bank, [access 02.11.2016], .
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu