BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Renigier-Biłozor Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Biłozor Andrzej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), di Summa Davide (Politecnico di Bari, Italy)
Title
Rating Decision Rules on the Real Estate Market in Poland and in Italy - a Case Study
Ratingowe reguły decyzyjne na rynkach nieruchomości w Polsce i we Włoszech - analiza porównawcza
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 57-66, rys., tab., aneks, bibliogr. 39 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Rating, Rynek mieszkaniowy, Proces decyzyjny, Podejmowanie decyzji
Rating, Housing market, Decision proces, Decision making
Note
streszcz., summ.
This work was supported by the National Science Centre under Grant No. UMO-2014/13/B/HS4/00171.
Country
Włochy
Italy
Abstract
Specyficzny charakter rynku nieruchomości, dostępność informacji rynkowych oraz nagłe i nieprzewidywalne zmiany, które często występują na tym rynku, a także inwestycje są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Co więcej, ostatni Globalny Kryzys finansowy (2007-2008), zainicjowany głównie przez niewypłacalności kredytobiorców hipotecznych, podkreślił znaczenie obiektywnego monitoringu rynku nieruchomości, jako bezwzględny wymóg dla utrzymania równowagi, zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka kryzysu. Jednym z rozwiązań jest analiza i kontrola rynku w sposób ciągły, w postaci kompleksowej jego klasyfikacji. W związku z tym, autorzy zaproponowali opracowanie metodyki ratingowania rynków w formie reguł decyzyjnych. Wyniki opracowane na podstawie danych z największych rynków w Polsce i we Włoszech wykazały, że istnieje wyraźny związek pomiędzy warunkami gospodarczymi i społecznymi na rynkach mieszkaniowych w Polsce, podczas gdy we Włoszech na rynek mieszkaniowy największy wpływ ma sfera społeczna. (abstrakt oryginalny)

The specific character of the real estate market, the availability of market information and the sudden and unpredictable changes which often occur on that market, as well as the investments are affected by considerable risks and uncertainties. Moreover, the latest Global Financial Crisis (2007-2008), primarily initiated by the insolvency of mortgage borrowers, underlines the importance of the objective monitoring of the real estate market as an absolute requirement to maintain balance, increase security and minimise the risk of a crisis in urban spaces. One of the solutions is to analyse and monitor the markets continuously, in the form of the comprehensive classification. Due to this fact, the authors proposed creating a rating market classification in the form of decision rules. The results, developed on the basis of the biggest markets in Poland and Italy, indicated that there is a clear link between economic and social conditions to the residential markets in Poland, whereas in Italy the social sphere has a bigger impact on the residential market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anglin P. M. Yanmin G., Integrating Illiquid Assets into the Portfolio Decision Process, "Real Estate Economics", 2011, 39(2), 277-311.
 2. Ball M., Wood A., Housing Investment: Long Run International Trends and Volatility, "Housing Studies", 1999,14(2), 185-209.
 3. Belej M., Cellmer R., Koncepcja oceny skali podobieństwa lokalnych rynków nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2007,15(34), 23-34.
 4. Beracha E., Skiba H., Momentum in Residential Real Estate, "Journal of Real Estate Finance And Economics", 2011,43(3), 299-320.
 5. Case K., Real Estate and the Macroeconomy, "Brookings Papers of Economic Activity", 2000,2,119-145.
 6. Collett D., Lizieri C, Ward C, Timing and the Holding Periods of Institutional Real Estate, "Real Estate Economics", 2003, 31(2), 205-222.
 7. Dinis A., Marketing and Innovation: Useful Tools for Competitiveness in Rural and Peripheral Areas, "European Planning Studies", 2006,14(1), 9-22.
 8. Dobkins L, Ioannides Y., Spatial Interactions Among US Cities, "Regional Science and Urban Economics", 2001, 31(6), 701-731.
 9. Dubin R. A., Goodman A. C, Valuation of Neighborhood Characteristics through Hedonic Prices, "Population and Environment", 1982, 5, 166-181.
 10. European Property and Market Rating: A Valuer's Guide, TEGOVA, 2003.
 11. Floyd Ch. F, Allen M.T., Real Estate Principles, Dearborn Real Estate, 2002.
 12. Frew J., Jud. G., Estimating the Value of Apartment Buildings, "Journal of Real Estate Research", 2003,25(1), 77 86.
 13. Goetzmann W. N., Spiegel M., A Spatial Model of Housing Returns and Neighborhood Substitutability, "Journal of Real Estate Finance and Economics", 1997,14, 11-31.
 14. Goodman A.C., Thibodeau T.G., Housing Market Segmentation, "Journal of Housing Economics", 1998, 7, 121-143.
 15. Hand D, Mannila H., Smyth P., Ebploracja danych, WNT, Warszawa 2005.
 16. Irwin R. (Ed.), The McGraw-Hill Real Estate Handbook, McGraw-Hill, 1993.
 17. Jaffe A., Sirmans C, Fundamentals of Real Estate Investment, Prentice Hall Inc., 1989.
 18. Kaklauskas A., Kelpsiene L., Zavadskas E. K., Bardauskiene D., Kaklauskas G., Urbonas M., Sorakas V, Crisis Management in Construction and Real Estate: Conceptual Modeling at the Micro-, meso-and macro-levels. "Land Use Policy", 2011,28,280-293.
 19. Kalberer W" The Future of Risk Analysis in Valuation: Property and Market Rating, TEGOVA EVS Conference, Krakow 2012.
 20. Kavaratzis M., From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands. "Place Branding and Public Diplomacy", 2004, 1, 58-73.
 21. Kotler P., Haider D., Rein I., Marketing Places, Free Press, New York 1993.
 22. Leung C, Macroeconomics and Housing: a Review of the Literature, "Journal of Housing Economics", 2004, 13,249-267.
 23. Luque M" Ortiz M. F, City Branding: Propuesta de la Marca-ciudad Salinas, Desde las Perspectivas del Marketing Semiótico la Antropologia del Consume, [access 10.02.2014], .
 24. McCue D., Belsky E.S., Why do House Prices Fall? Perspective on the Historical Drivers of Large Nominal House Price Declines. Joint Center for Housing Studies. Harvard University 2007.
 25. Pawlak Z., Rough Sets and their Applications. Seminar Department of Computing, Macquarie University, 1997.
 26. Pawlak Z., Rough Sets, "International Journal of Information and Computer Science", 1982,11(5), 341-356.
 27. Pawlak Z., Rough Sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data, Kluwer Academic Press, 1991.
 28. Razzak, M. A., Location Profiling in Cadastre for Property Value Intelligence, "The World Cadastre Summit. Congress & Exhibition (WCS-СЕ)" Turkey 2015, [access 10.02.2014], .
 29. Renigier-Bilozor M" Wiśniewski R., Biłozor A., Kaklauskas A., Rating Methodology for Real Estate Markets - Poland Case Study, "International Journal of Strategic Property Management", 2014,18(2),198-212.
 30. Rossi-Hansberg. E., Optimal Urban Land Use and Zoning, "Review of Economic Dynamics", 2004, 7, 69-106.
 31. Shannon, C, Weaver W., The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana. 111. 1964.
 32. Simon H., New Science of Management decision, Englewood Cliffs, N. J. 1997.
 33. Słowiński R., Intelligent Decision Support. Handbook of Applications and Advances of the Rough Sets Theory, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1992.
 34. Stoner J.A.F, Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 35. Szapiro T, Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000.
 36. Wang W.К, A Knowledge-based Decision Support System for Measuring the Performance of Government Real Estate Investment, "Expert Systems with Applications", 2005,29,901 912.
 37. Zavadskas E., Turskis Z., Multiple Criteria Decision Making (mcdm) Methods in Economics: an Overview, "Technological and Economic Development of Economy", 2011,17(2), 397-427.
 38. Zieliński J., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
 39. Źróbek S., Grzesik C, Modern Challenges Facing the Valuation Profession and Allied University Education in Poland, "Real Estate Management and Valuation", 2013, 21(1), 14-18.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu