BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Piotr (Poznań University of Economics and Business), Koszel Maciej (Poznań University of Economics and Business)
Title
Processes of Change in Polish Metropolitan Areas - Spatial Aspects
Procesy zmian w polskich obszarach metropolitalnych - aspekt przestrzenny
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Obszar metropolitalny, Rozwój zrównoważony, Metropolizacja, Gospodarka przestrzenna
Metropolitan area, Sustainable development, Metropolisation, Spatial economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę przemian zachodzących w polskich obszarach metropolitalnych w aspekcie przestrzennym. Na bazie przeglądu literatury przedstawiono w syntetyczny sposób podstawowe kwestie funkcjonowania obszarów metropolitalnych oraz ich główne wyzwania rozwojowe. Przedstawiono najważniejsze założenia polityki lokalnej i regionalnej w zakresie gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. Autorzy proponują zestaw wskaźników służących ocenie poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących polskie obszary metropolitalne w ujęciu dynamicznym - zmian zachodzących wewnątrz tych złożonych systemów terytorialno-społecznych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the processes of change in Polish metropolitan areas in the context of their spatial development. On the basis of literature overview a synthetic approach to the problems of the functioning of metropolitan areas is described. The most relevant assumptions of local and regional policies are presented. Both of them are related to the issues of spatial planning and management. The empirical part of the article shows findings of own research on the level of metropolitan areas' development in the spatial context. The authors of the article propose a set of indicators which allow to measure the sustainable development level of local government units within metropolitan areas in Poland. A dynamic approach to the analysis of spatial processes in metropolitan areas is used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, ^Advances in Strategic Management", 2000, 17(1), 99-120.
 2. BBSR: Metropolitan areas in Europe, BBSR-Online-Publication 01/2011. Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR) within the Federal Office for Building and Regional Planning (BBR), Bonn 2011.
 3. Bohm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, Cracov University of Technology Publishing, Kraków 2005.
 4. Bolcarova P., Kolośta S., Assessment of Sustainable Development in the EU 27 Using Aggregated SD Index, "Ecological Indicator", 2015, 48, 699-705.
 5. Bontje M., Facing the Challenge of Shrinking Cities in East Germany: The Case of Leipzig, "Geo Journal", 2005,61(1), 13-21.
 6. Borys Т., Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 7. Bourne L. S., The Urban Sprawl Debate. Myths Realities and Hidden Agenda, "Plan Canada", 2001,41(4), 26-28.
 8. Cities of Tomorrow. Challenges, Visions, Ways Forward, European Commission, Directorate General for Regional Policy, 2011.
 9. Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, "Ekonomia", 2013, 3(24), 149-163.
 10. Frey W. H., Migration and Depopulation of the Metropolis: Regional Restructuring or Rural Renaissance?, "American Sociological Review", 1987, 52(2), 240-257.
 11. Hollander J. В., Nemeth J., The Bounds of Smart Decline: a Foundational Theory for Planning Shrinking Cities, "Housing Policy Debate", 2011,21(3), 349-367.
 12. Jałowiecki В., Metropolie rządzą światem, "Harvard Business Review", 2011, supplement "EGO Inspiracje".
 13. Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 2005.
 14. Kamiński Z., Bezdroża prawne planowania przestrzennego w Polsce. "Biuletyn IGSE-iGP UAM; Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", 2008, 5,21-28.
 15. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 16. Lackowska M., Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? Ograniczeniu dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, "Samorząd Terytorialny", 2009, (3), 5 17.
 17. Li F., Liu X., Hu D., Wang R., Yang W., Li D., Zhao D., Measurement Indicators and an Evaluation Approach for Assessing Urban Sustainable Development: A Case Study for China'sliningCity, "Landscape and Urban Planning", 2009,90(3), 134-142.
 18. Lisowski A. Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, [in:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Vol. 1, Warszawa 2008.
 19. Litwińska E., Zjawisko urban sprawl - jeden z wymiarów współczesnych procesów urbanizacji, [in:] J. Slodczyk, M. Śmigielska (Eds.) Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 20. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2010.
 21. Mierzejewska L., Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta jako cel miejskiej polityki przestrzennej, [in:] M. J. Nowak, T. Skotarczak (Eds.), Zarządzanie przestrzenią miasta, CeDeWu, Warszawa 2012.
 22. Nowak M. J., Polskie obszary metropolitalne - problemy definicyjne, "Samorząd Terytorialny", 2010, 3,18-28.
 23. Panek T, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 24. Pires S. M., Fidelis T, Ramos Т., Measuring and Comparing Local Sustainable Development through Common Indicators: Constraints and Achievements in Practice, "Cities", 2014, 39,1-9.
 25. Pluta К., Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 26. Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury, SARP, 2011.
 27. Porębska M., O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta, "Architektura. Czasopismo Techniczne", 2010,6, 155-163.
 28. Radziszewski E., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 29. Rinne J., Lyytymaki J., Kautto P., From Sustainability to Well-being: Lessons Learned from the Use of Sustainable Development Indicators at National and EU Level, "Ecological Indicators", 2013, 35, 3542.
 30. Sanchirico J., Wilen J., Optimal Spatial Management of Renewable Resources: Matching Policy Scope to Ecosystem Scale, "Journal of Environmental Economics and Management", 2005, 50(1), 2346.
 31. Słodczyk J. (Ed.) Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 32. Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
 33. Strategia rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. 2013 Aktualizacja, Poznań 2013.
 34. Sustainable development in the European Union. 2015 monitoring report of the EU Sustainable Strategy, Eurostat, 2015.
 35. The Act on Commune Self-Government Act of 8 March 2001 (Journal of Laws No. 142, item. 1591).
 36. The New Athens Charter 2003 - The ECTP Vision for Cities in 21st Century, The European Council of Spatial Planners, Lisbon, Alinea, Firenze 2003.
 37. The Spatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003 (Journal of Laws 2003, No. 80, item 717).
 38. Tolle A., Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, "Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", 2010,10.
 39. Warzecha K., Syntetyczna ocena dystansu Polski do krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska. "Zarządzanie i Finanse", 2013, 4(4), 327-340.
 40. Wassmer R., The Fiscalisation of Land Use, Urban Growth Boundaries and Non-central Retail Sprawl in the Western United States, "Urban Studies", 2002, 39(8), 1307 1327.
 41. www.stat.gov.pl.
 42. Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań 2010.
 43. Zuzańska-Żyśko E., Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2016.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu