BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybska Joanna
Title
Ryzyko bankowości elektronicznej w Polsce i rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych w internecie
Risk Management of Electronic Banking According to the New Recommendation Concerning the Security of Payment Transactions in Internet
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 132-149, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Keyword
Bankowość elektroniczna, Bezpieczeństwo transakcji internetowych, Nowe technologie, Przestępstwa komputerowe, Bezpieczeństwo transakcji, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko bankowe
E-banking, Internet transactions security, High-tech, Cybercrime, Transaction safety, Risk management, Banking risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono temat bankowości elektronicznej i jej bezpieczeństwa w transakcjach płatniczych w Internecie, co ma wpływ na rozwój bankowości. Szczególnie zwrócono uwagę na jej problemy oraz etapy zarządzania ryzykiem bankowości zgodnie z przyjętą nową rekomendacją dotyczącą bezpieczeństwa płatności. Autorka wyjaśnia, dlaczego zarządzanie ryzykiem ma aż tak duży wpływ na przyszłość systemu bankowego. Artykuł ma na celu wskazania głównych wyzwań dla sektora bankowego wobec rosnącej cyberprzestępczości. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the topic of electronic banking and its safety in payment transactions in Internet, affecting the development of the banking sector in Poland. In particular, it drew attention to its problems and the stages of banking risk management in accordance with the new Recommendation on the security of payments. The author explains why risk management has so big influence on the future of the banking system. The paper aims to identify the core challenges for the banking sector in Poland to the growing cyber crime. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gospodarowicz, A., Bankowość elektroniczna, 2005, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 2. Górka, J., 2006, Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej, Materiały i Studia Zeszyt nr 205, Warszawa, kwiecień.
 3. Grzywacz, J., Kowalski, S. (red.), 2012, Nauki ekonomiczne, t. XV, Bankowość i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej, Płock.
 4. Iwańczuk, A., Kotliński, G., 2008, Bankowe rozliczenia pieniężne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. KNF, Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej - przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną. Poradnik klienta usług finansowych, 2010, UKNF, Warszawa.
 6. KNF, Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych charakterystyka i zagrożenie, 2010, UKNF, Warszawa.
 7. KNF, Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 2015, listopad, Warszawa.
 8. NBP, 2014, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r., http:// www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena2013_2.pdf [dostęp: 30.01.2016].
 9. Raport specjalny Obserwatorium.biz, 2015, Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej. Nowe podejście do autoryzacji. Systemowe zabezpieczenie instytucji finansowej, sierpień.
 10. II Raport specjalny Obserwatorium.biz, 2015, Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, maj.
 11. Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, KNF styczeń, 2013, Warszawa.
 12. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, KNF styczeń 2013, Warszawa.
 13. Świecka, B., 2004, Bankowość elektroniczna, wyd. 1, CeDeWu, Warszawa.
 14. Zaleska, M., 2010, Współczesna bankowość, t. 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 15. Ziemba, M., 2012, Innowacje w polskim sektorze bankowym - rozwój bankowości elektronicznej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 266.
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128).
 17. https://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56435:bank-i-klient-jedponad-30-mln-rachunkow-z-dostepem-przez-internet&catid=936&Itemid=278 [dostęp: 6.02.2016].
 18. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Historia-bankowosci-mobilnej-w-Polsce-7284816.html [dostęp: 8.02.2016].
 19. www.ecb.europa.eu [dostęp: 30.01.2015].
 20. https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2015/kwiecien/bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej [dostęp: 28.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu