BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Gospodarka zapasami a rentowność przychodów ze sprzedaży w giełdowych spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie
Inventory Management and Profitability of Sales Revenue in Public Industrial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 45-58, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Zapasy, Aktywa, Rentowność sprzedaży, Spółki giełdowe, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Spółki publiczne, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Inventories, Assets, Return on sales (ROS), Stock market companies, Industrial enterprises, Public companies, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie relacji zachodzących między implementowanymi strategiami gospodarowania zapasami a rentownością przychodów ze sprzedaży w przemysłowych publicznych spółkach akcyjnych. Metodologia badania - Badania zrealizowano wśród tych przedsiębiorstw przemysłowych, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014 i których akcje były przedmiotem obrotu przez okres minimum pięciu lat. Badania ogniskują się wokół wartości obliczonych współczynników korelacji za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Wynik - Uzyskane wyniki badań nie potwierdzają tezy, wynikającej z teorii Just In Time, iż obniżanie zapasów pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ich diagnostyczny charakter jest jednakże przesłanką do pełniejszego zbadania czynników oraz warunków i sposobów efektywnego zarządzania aktywami obrotowymi przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Oryginalność/wartość - Badania wpisują się w nurt powszechnych w literaturze zagranicznej analiz dotyczących wpływu gospodarki zapasami na kształtowanie standingu finansowego przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this article is to examine the relations between the implemented strategies of inventory management and profitability of sales revenue in the industrial public companies. Design/methodology/approach - The research was carried out among the industrial companies that were listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 2006-2014 and whose shares were traded for a minimum period of five years. The research concentrated around the values of correlation coefficients calculated using Spearman's rank correlation coefficient. Findings - The obtained results do not support the thesis, coinciding with the Just in Time theory, that the reduction of inventories has a positive effect on the financial results of the company. Their diagnostic character is a prerequisite for a fuller examination of the factors and the conditions of effective management of current assets in industrial listed companies. Originality/value - The research refers to the popular theme in foreign literature that concerns to analysis on the impact of inventory management on the development of the financial standing of companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendkowski J., Radziejowska G. (2005). Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 2. Comporek M. (2016). Zróżnicowanie czynników wpływających na efektywność ekonomiczną aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych. Rozprawa doktorska zrealizowana w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Nataszy Duraj, prof. nazw. UŁ, Łódź.
 3. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F. (1992). Praktyczne zarządzania kapitałem firmy. Poznań: Paanpol.
 4. Fullerton R.R., McWatters C.S., Fawson C. (2003). An Examination of the Relationships Between JIT and Financial Performance. Journal of Operations Management, 21 (4), 383-404.
 5. Guilford J.P. (1964). Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Jerzemowska M. (red.). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 7. Krajewski M. (1997). Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie. Gdańsk: ODDK.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2006). Tom 1. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 9. Piasecka-Głuszak A. (2011). Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time jako strategie wspomagające system logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 22, 205-206.
 10. Shah R., Shin H. (2007). Relationships Among Information Technology, Inventory and Profitability: An Investigation of Level Invariance Using Sector Level Data. Journal of Operations Management, 25 (4), 768-784.
 11. Skoczylas K. (2011). Rachunkowość a zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 428-429.
 12. Szymański P. (2007). Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Łódź: Petros.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591. z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu