BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbkowska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010-2013
The Capital Structure of SMES on the Newconnect Market in the Years 2010-2013
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 85-93, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Company capital structure, Small business, NewConnect market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule, wykorzystując analizę finansową w oparciu o badania literaturowe, porównano strukturę kapitałową 75 spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2010-2013, które opublikowały pełne sprawozdania za lata 2010-2013. Istnieją przesłanki potwierdzające, że struktura kapitałowa badanych spółek odzwierciedla teorię substytucji kapitału.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Comparison of the capital structure of SMEs on the NewConnect market in the years 2010-2013. Design/methodology/approach - To achieve the objective of the article was used analysis of the literature and an analysis of financial and comparison of different indicators for the 75 companies listed on the NewConnect market, which published the full report for 2010-2013. Findings - There is evidence proving that the capital structure of the companies under review reflects the theory of substitution of capital.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 2. Biuletyn Statystyczny NewConnect z lat 2010-2013.
 3. Byoun S. (2008). How and When Do Firms Adjust Their Capital Structures toward Targets? The Journal of Finance, 63 (6)
 4. Dębski W. (1997). Zarządzanie Finansami tom I. Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 5. Duliniec A. (2011). Finansowanie pzredsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Kaczmarek T. (2014). Finanse przedsiębiorstw: teoria i praktyka. Wolters Kluwer.
 7. Kordela D. (2013). NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 8. Łuczka T. (2013). Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 9. Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2010). Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", 6 (3).
 10. Myers S. (1984). Capital structure puzzle, www.nber.org/papers/w1393.pdf.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
 12. Skowronek-Mielczarek A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 13. Szyszko J., Szczepański J. (red.) (2003). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 14. Zadura-Lichota P. (red.) (2014). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Warszawa: PARP.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu