BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryko Józefa Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Innowacyjność jako determinanta kształtowania płynnych aktywów w spółkach publicznych Europy Środkowo-Wschodniej
Innovation as a Determinant of Cash Holdings in Public Companies of Central-Eastern Europe
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 105-119, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Aktywa, Innowacyjność, Spółki giełdowe
Assets, Innovative character, Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Cel - Głównym celem badawczym opracowania było ustalenie znaczenia innowacyjności dla kształtowania poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w spółkach publicznych. Cele poboczne dotyczyły ustalenia mierników innowacyjności, a także weryfikacji znaczenia innych wskazywanych w literaturze czynników dla obserwowanego poziomu płynnych aktywów. Metodologia badania - Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem testów weryfikujących istotność statystyczną różnic w wielkości płynnych aktywów w grupach przedsiębiorstw o różnym poziomie zaawansowania technologicznego. W określeniu czynników kształtujących poziom gotówki i jej ekwiwalentów wykorzystano metodę regresji liniowej dla danych panelowych. Wynik - Ustalono istotny statystycznie związek między poziomem środków pieniężnych a wielkością przedsiębiorstwa i poziomem jego zadłużenia. Determinantą kształtowania płynnych aktywów w badanych spółkach był także poziom niepewności otoczenia gospodarczego. Wyniki badań potwierdzają znaczenie poziomu zaawansowania technologicznego oraz aktywności innowacyjnej spółek dla kształtowania płynnych aktywów. Oryginalność/wartość - Artykuł zawiera wyniki oryginalnych badań empirycznych dotyczących czynników wpływających na kształtowanie poziomu płynnych aktywów w przemysłowych spółkach publicznych, notowanych na giełdach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie obejmowało lata 2007-2014.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of the research study was to determine the importance of innovation as a determinant of cash holdings in public companies. Additional goals were to identify indicators of innovation and verify the importance of other factors indicated in the literature for the observed level of liquid assets. Design/methodology/approach - Research was conducted using tests that verify the statistical significance of differences in cash holdings in the enterprise groups with different levels of technological intensity. Linear regression for panel data was used in determining the factors affecting the level of cash and cash equivalents. Findings - Relationship between the cash holding and the size of the company and its financial debt was found to be statistically significant. Uncertainty of the economic environment was also found to be the determinant of shaping the liquid assets in the surveyed companies. The results confirm the importance of technological intensity and innovation activity of companies for the level of cash assets. Originality/value - The paper contains the results of original empirical research on the factors influencing the level of cash holdings in the industrial public companies listed on the stock exchanges of countries of Central-Eastern Europe. The study covered the period 2007-2014.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baum C.F., Caglayan M., Ozkan N, Talavera O. (2006). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms' demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15.
 2. Bates T.W., Kahle K.M., Stulz R.M. (2009). Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used To? Journal of Finance, 64.
 3. Carpenter R.E., Petersen B.C. (2002). Capital Market Imperfections, High-Tech Investment, and New Equity Financing. The Economic Journal, 112, F54-F70.
 4. Czarnitzki D., Hall B.H., Hottenrott H. (2014), Patents as quality signals? The implications for financing constraints on R&D. NBER Working Paper, 19947, 1-38.
 5. Dittmar A., Mahrt-Smith J., Servaes H. (2003). International corporate governance and corporate cash holdings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38.
 6. Drobetz W., Grüninger M.C. (2007). Corporate cash holdings: Evidence from Switzerland. Financial Markets and Portfolio Management, 21, 293-323.
 7. Faulkender M., Wang R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash. Journal of Finance, 61, 1957- 1990.
 8. Ferreira M.A., Vilela A. (2004). Why do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries. European Finance Management, 10, 295-319.
 9. Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P. (2008). On the Determinants of SME Cash Holdings: Evidence from Spain. Journal of Business Finance and Accounting, 35 (1, 2).
 10. Harford J., Mansib S.A., Maxwell W.F. (2008). Corporate governance and firm cash holdings in the US. Journal of Financial Economics, 87, 535-555.
 11. Kasperkiewicz W. (2009). Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Kim C., Mauer, D.C., Sherman, A.E. (1998). The determinants of corporate liquidity: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33.
 13. Levitas E., McFadyen M.A. (2009). Managing liquidity in research-intensive firms: signaling and cash flow effects of patents and alliance activities. Strategic Management Journal, 30, 659-678.
 14. Lin S. (2014). Why do firms hold so much cash? An innovation explanation. Canadian Journal of Administrative Science, 31.
 15. Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5.
 16. Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. (1999). The determinants and implications of cash holdings. Journal of Financial Economics, 52.
 17. Ozkan A., Ozkan N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance, 28, 2103-2134.
 18. Schrothy E., Szalay D. (2010). Cash Breeds Success: The Role of Financing Constraints in Patent Races. Review of Finance, 14, 73-118.
 19. Zakrzewska-Bielawska A. (2011). Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1095, Rozprawy Naukowe, 409.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu