BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Jarosław
Title
Korzyści i koszty akcesji do unii walutowej
Benefits and Costs of Joining a Monetary Union
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 194-206, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Keyword
Unia walutowa, Euro, Koszty, Polityka pieniężna, Ryzyko kursowe
Currency union, Euro, Costs, Monetary policy, Exchange risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprawa euro jest istotna dla wszystkich państw Unii Europejskiej, ale szczególnie dla tych, które mają tę walutę w przyszłości przyjąć. Celem pracy jest opisanie najistotniejszych kosztów (punkt 1) i korzyści (punkt 2) z faktu wstąpienia do unii walutowej. Omówione koszty to: utrata niezależności w kreowaniu polityki pieniężnej, niemożność kształtowania odpowiedniej relacji bezrobocia do inflacji, ryzyko wystąpienia szoków podażowych ze względu na różne rynki pracy, koszty związane z transmisją jednakowej stopy procentowej w kontekście zróżnicowanych systemów prawnych, nieoptymalny kurs konwersji oraz wzrost cen. Natomiast opisanymi korzyściami są: likwidacja kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego, spadek stóp procentowych, zwiększenie wymiany handlowej, wzrost inwestycji, integracja rynków finansowych oraz korzyści polityczne. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i została sporządzona na podstawie literatury o tematyce unii walutowej, szczególnie z wykorzystaniem książki P. de Grauwe: Unia walutowa. (abstrakt oryginalny)

The case of the euro is important for all European Union countries, but especially for those who have this currency in the future to accept. The aim of the study is to describe the most important costs (Chapter 1) and benefits (Chapter 2) the fact of joining the monetary union. Discussed costs are: loss of independence in creating monetary policy, the impossibility of forming appropriate relationships unemployment to inflation, the risk of supply shocks due to different labor markets, the costs associated with the transmission of the same interest rate in the context of diverse legal systems, non-optimal conversion rate and increase in prices. On the other hand, described benefits are: the elimination of transaction costs and exchange rate risk, interest rate cuts, increased trade, investment growth, the integration of financial markets and political benefits. The work is a theoretical and empirical, and has been based on the references of a monetary union, particularly on the book P. de Grauwe Unia walutowa. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. De Grauwe, P., 2003, Unia walutowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Eurostat, HICP - Inflation rate; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection= 1 &footnotes=yes&labeling=labels&plugin=l [dostęp: 20.04.2015].
 3. Gazeta.pl, 2008, Tusk: Wprowadzenie euro w 2012 jest w stu procentach realne, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5971695.html [dostęp: 12.04.2015].
 4. GUS, 2014, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-handlu-zagranicznego-2014,9,8.html [dostęp: 27.04.2015].
 5. GUS, 2015, Definicje pojęć, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/definicje-pojec/20,pojecie.html [dostęp: 27.04.2015].
 6. Jovanovic, M., N., 2013, The Economics of European Integration: Limits and Prospects, 2nd ed., Edward Elgar.
 7. NBP, Narodowy Bank Polski, 2009, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa.
 8. Pieniadze24.com, 2014, Co to jest efekt cappuccino?, http://pieniadze24.com/co-jest-efekt-cappuccino.html [dostęp: 16.04.2015].
 9. Rosati, D., K., 2013, Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?, Gospodarka Narodowa, nr 10, s. 15.
 10. Rożek, T., 2009, Efekt cappuccino, czyli urojona drożyzna, Polska The Times, http://www.polskatimes.pl/artykul/155764,efekt-cappuccino-czyli-urojona-drozyzna,id,t.html [dostęp: 16.04.2015].
 11. Stooq.pl http://stooq.pl/q/d/?s=eurpln&d1=20130101&d2=20131231&c= 1 [dostęp: 25.03.2016].
 12. Tchorek, G., 2010, Teoretyczne podstawy integracji walutowej, w: Tchorek, G., Kowalewski, P., Górski, J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu