BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halicki Marcin (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Markowitz Versus Foster-Hart - What is the Difference Between Efficient Portfolios and the Foster-Hart Portfolio?
Markowitz Versus Foster-Hart - Czym różnią się portfele efektywne od portfela Fostera-Harta?
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 121-132, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Pomiary, Ryzyko, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Dywersyfikacja, Badanie efektywności
Measurement, Risk, Management of investment portfolio, Diversification, Research efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Niniejsza publikacja ma zadanie prezentację relacji pomiędzy portfelami leżącymi na granicy efektywnej z portfelem zbudowanym przy użyciu miary Fostera-Harta. Celem pochodnym pracy jest wskazanie kierunku dalszych badań skupionych wokół tej miary w kontekście redukcji ryzyka inwestycyjnego. Metodologia badania - W publikacji wykorzystano literaturę z obszaru zarządzania portfelami, a także dane hipotetyczne, które stanowią bazę dla rozważań o charakterze teoretycznym. W pracy zastosowano metody analityczne obejmujące metodę programowania liniowego. Wynik - Na podstawie portfela zbudowanego w oparciu o miarę Fostera-Harta i opracowanej granicy efektywnej stwierdzono, że miarę tą cechuje zupełnie odmienne podejście do zarządzania portfelami w stosunku do modelu Markowitza. Przejawia się to głównie w sposobie pomiaru ryzyka, oraz jego interpretacji i budowie portfeli. Oryginalność/wartość - Opracowano sposób budowy portfela używając miary Fostera-Harta a także pokazano jego relację z portfelami efektywnymi skonstruowanymi w oparciu o model Markowitza. Takiej prezentacji w literaturze nie można odnaleźć. Przedstawione analizy mają więc wartość poznawczą i praktyczną.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This publication has the task of presenting the relationship between the efficient portfolios lying on the efficient frontier with a portfolio which is built using the Foster-Hart risk measure. The aim of the derivative work is to indicate the direction for further research focused around the measure in the context of reducing investment risk. Design/methodology/approach - In the publication the literature in the area of portfolio management was used, as well as the hypothetical data that is formed for the basis of theoretical discussion. The study used analytical methods, including the method of linear programming. Findings - On the basis of the built portfolio based on the Foster-Hart measure and the developed efficient frontier it was stated that the measure has a completely different approach to the management of portfolios in relation to the model of Markowitz. It manifests itself primarily in the method of the risk measurement and its interpretation as well as in the portfolios' construction. Originality/value - The method of building a portfolio was elaborated on by using the Foster-Hart measure and by showing its relationship with the constructed efficient portfolios based on the Markowitz model. Such a presentation in the literature cannot be found. The analysis thus has educational and practical values.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bali T.G., Cakici N., Chabi-Yo F. (2012). Does Aggregate Riskiness Predict Future Economic Downturns. Fisher College of Business WP, 2012-03-009.
 2. Chen B., Liou F.-M., Huang C.-P. (2012). Optimal Financing Mix of Financially Non-Viable Private-Participation Investment Project with Initial Subsidy. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 23 (5).
 3. Demertzis M. (2010). An Operational Measure of Riskiness: A Comment. De Nederlandsche Bank-Working Paper, 262, 1-6.
 4. Foster D.P., Hart S. (2009). An Operational Measure of Riskiness. Journal of Political Economy, 117 (5), 785-814.
 5. Halicki M. (2016). Foster-Hart measure as a suport element for the portfolio management process. "Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu". Toruń: Wyd. Dom Organizatora.
 6. Halicki M., Ślusarczyk B. (2014). Procesy globalizacji i internacjonalizacji a zarządzanie portfelem. "Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu", Lublin-Toruń.
 7. Hellmann T., Riedel F. (2015). A dynamic extension of the Foster-Hart measure of riskiness. Journal of Mathematical Economics, 59, 66-70.
 8. Markowitz H. (1959). Portfolio Selection - Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons.
 9. Markowitz H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
 10. Racicot F.-É., Théoret R. (2016). Macroeconomic shocks, forward-looking dynamics, and the behavior of hedge funds. Journal of Banking & Finance, 62, 59.
 11. Reilly F.K., Brown K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, T. I. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu