BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Homa Magdalena (Uniwersytet Wrocławski), Mościbrodzka Monika (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha
Monotonicity Risk Premium for Investment on Newconnect Based on Fama-French's Model
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 133-145, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Model wyceny aktywów kapitałowych, Model Famy i Frencha, Rynek NewConnect, Premia za ryzyko
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fama-French model, NewConnect market, Risk premium
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Weryfikacja tezy: czy mimo różnic pomiędzy rynkami regulowanym i alternatywnym w Polsce, zachowany został efekt monotoniczności premii za ryzyko poniesione w inwestycje w akcje spółek notowanych na NC wraz ze wzrostem czynników fundamentalnych podwyższających ryzyko inwestycji. Metodologia badania - Oceny dokonano na podstawie modelu Famy-Frencha i testów oceniających stabilność jego parametrów, badając 12 portfeli testowych, charakteryzujących się różną wartością kapitalizacji spółek (od spółek dużych do małych) i różnymi wartościami czynnika bilansowego BV/BM (od wysokich wartości do wartości niskich). Wynik - Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość występowania efektu monotoniczności premii za ryzyko również w odniesieniu do rynku NewConnect.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the thesis is an attempt to verify, whether despite differences between the regulated market and NewConnect, the effect of monotonicity can also occur on the alternative market of shares trading. Design/methodology/approach - To verify the thesis was estimated parameters of the model FF and used the stability tests of its parameters. For this purpose examined 12 test portfolios with a different value of the capitalization of the companies (from large to small companies) and different values of the factor balance BV/ BM (from high values to low values). Findings - The results seem to confirm possibility of occurrence of the effect of monotonicity value also in relation to the NewConnect market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhandari L.Ch. (1988). Dept/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence. Journal of Finance, 2, 507-528
 2. Bołt T.W., Miłobędzki P. (2002). Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 952, 89-95.
 3. Czapkiewicz A., Skalna I. (2010). The CAMP and Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 57 (4), 128-141.
 4. Czapkiewicz A., Skalna I. (2011). Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie. Bank i Kredyt, 42 (3), 61-80.
 5. Fama E.F., French K. (1992). The Cross Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 2.
 6. Fijałkowska D., Muszyński M., Pauka M. (2013). Zjawisko underpricingu na rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 267-276.
 7. Fiszeder P. (2007). Weryfikacja modelu CAPM na podstawie jednoczynnikowego modelu GARCH dla GPW w Warszawie. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1176.
 8. Grotowski M. (2004). Test metody CAPM na polskim rynku kapitałowym. Ekonomista, 4, 575-591.
 9. Homa M., Mościbrodzka M. (2016). Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 79, 73-85.
 10. Homa M., Mościbrodzka M. (2015). Application of multifactorial market-timing models to asses risk and effectiveness of equity-linked insurance funds in Poland. Statistics in Transition New Series, 16 (2), 279-292.
 11. http://www.newconnect.pl.
 12. Jajuga K., Jajuga T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Kowerski M. (2008). Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd Statystyczny, 55 (4).
 14. Lintner J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, 47 (1), 13-37.
 15. Markowski L. (2004). Weryfikacja modeli równowagi rynku kapitałowego na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie S.A. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
 16. Maroney N., Protopapadakis A. (2002). The Book-to-Market and Size Effects in a General Asset Pricing Model: Evidence from Seven National Markets. European Finance Review, 6 (2), 189-221.
 17. Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2010). Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie. Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, 6 (3), 64-75.
 18. Mossin J. (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34 (4), 768-783.
 19. Mościbrodzka M. (2014). Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 145- 159.
 20. Mościbrodzka M. (2015). Efekt wartości księgowej do wartości rynkowej na NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 303-311.
 21. Olbryś J. (2010). Czynniki Famy-Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 29, 33-48.
 22. Olbryś J. (2010). Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (48), 44-61.
 23. Raport o rynku newconnect 2015 rok Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce. Pobrano z: https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/2015-05-25_NEWCONNECTraport2015.PDF.
 24. Regulamin alternatywnego systemu obrotu. Uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.
 25. Reilly F.K., Brown K.C. (2001a). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom I. Warszawa: PWE.
 26. Reilly F.K., Brown K.C. (2001b). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom II. Warszawa: PWE.
 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Dz.U. UE L 173 z 12.6.2014.
 28. Sharpe W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425-442.
 29. Urbański S. (2007). Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 54 (2), 94-121.
 30. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu