BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczyński Robert (Warsaw University of Technology), Stańczuk-Gałwiaczek Małgorzata (Warsaw University of Technology)
Title
Issues Concerning Delimitation of Boundaries in Land Consolidation
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1323-1335, tab., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Gospodarka gruntami, Konsolidacja, Wyniki badań
Rural development, Land economy, Consolidation, Research results
Note
summ.
Abstract
Land consolidation plays an important role in rural areas management by stimulating the areas to develop and contributing in particular to the creation of favourable conditions for agriculture. Land consolidation process enables to form a new state of ownership and is crucial for the improvement of area structure of Polish agricultural holdings. Efficient rural areas management necessitates reliable information about property boundaries. Determination of property rights requires a precise space delineation of those rights by establishing the position of parcel boundaries, which determines future land utilization and possible directions of property development. Clear, unequivocal and reliable establishment of boundaries determines the feasibility of future investments, particularly in the field of technical and social infrastructure. The paper presents technological and legal aspects of the performance of geodetic works concerning the establishment of the position of boundary points in the proceedings of land consolidation. In the study there were examined existing legislation and technical regulations relating to the process of land consolidation. The records were examined in terms of land demarcation procedure, led particularly by district governor, in relations to the outer boundaries of land consolidation area and in terms of establishment, indication and marking on the ground of newly planned boundary points, resulting from land consolidation project. Theoretical research was confronted experimentally based on the selected land consolidation object. Conducted theory and practice research allowed to submit proposals for changes to the binding land consolidation procedure consolidation object. Conducted theory and practice research allowed to submit proposals for changes to the binding land consolidation procedure.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act (1982) of March 26,1982 on consolidation and exchange of lands / Ustawa (1982) z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 2014 poz. 700, z póz. zm.).
 2. Decree (1962) no 47 of the Ministry of Agriculture which introduced "The technical instruction on implementation of surveying works related to agricultural works and to the land register" / Zarządzenie (1962) nr 47 Ministra Rolnictwa wprowadzające "Instrukcję Techniczną o wykonywaniu robót geodezyjnych związanych z pracami urządzeniowo - rolnymi i ewidencją gruntów".
 3. Act (1982) of July 6,1982 on property registers / Ustawa (1982) z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2013 poz. 707 z póz. zm.).
 4. Act (1989) of May 17,1989 Geodetic and Cartographic Law / Ustawa (1989) z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 520 z póz. zm.).
 5. Decree (1955) on the land and buildings register / Dekret (1955) o ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z 1955r. Nr 6, poz. 32; przepis uchylony).
 6. Decree (1999) of the Ministers of the Interior and Administration and the Agriculture and Food Industry of April 14,1999 on delimitation of real estates / Rozporządzenie (1999) Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453).
 7. Decree (2001) of the Minister of Regional Development and Housing of March 29,2001 on the land and buildings register / Rozporządzenie (2001) Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, (Dz.U. 2015 poz. 542, z póz. zm.).
 8. Decree (2011) of the Minister of the Interior and Administration of November 9,2011 on technical standards of surveying topographic surveys and development and transfer of results of these works to the state resources of geodetic and cartographic data / Rozporządzenie (2011) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).
 9. Decree (2012) of the Minister of Administration and Digitising of February 14,2012 on geodetic, gravimetric and magnetic controls / Rozporządzenie (2012) Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352).
 10. Instruction (1983) No.1 of the Minister of Agriculture and Food Industry of March 29,1983 on land consolidation / Instrukcja (1983) Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 29 marca 1983r.
 11. Janus, J. (2011) Ocena zmian struktury przestrzennej wsi Lipnica Wielka będących efektem scalenia gruntów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/2011: 71-81
 12. Łuczyński R. (2009) Problematyka spójności przestrzeni technologiczno - prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów, Materiały konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" Puławy.
 13. Markuszewska I. (2013). Land consolidation as an instrument of shaping the agrarian structure in Poland: a case study of the Wielkopolskie and Dolnośląskie voivodeships. Quaestiones Geographicae 32(3), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 53-67. DOI: 10.2478/quageo-2013-0027, ISSN 0137-477X
 14. Miranda D., Crecente R., Alvarez M. F. (2006). Land consolidation in inland rural Galicia, N.W. Spain, since 1950: An example of the formulation and use of questions, criteria and indicators for evaluation of rural development policies. Land Use Policy 23: 511-520. DOI: 10.1016/j.landusepol.2005.05.003
 15. Roncevic, D., Horvat R., Spiranec L. (2016) Application of Modern Measurement Methods and Data Processing Automation in Land Consolidation, TS 4 - Environmental Geoengineering, SIG 2016 - International Symposium on Engineering Geodesy, 20-22 May 2016, Varaždin, Croatia, p. 349-359.
 16. Sobolewska-Mikulska K. (ed.), Dudzińska M., Jasińska E., Kocur-Bera K., Leń P., Preweda E., Sajnóg N., Steinsholt H., Walacik M., Wójcik J. (2014) Directions for land management in rural areas. Nacionalna knjiznica, Zagreb, Croatia. ISBN 979-953-6129-40-9, p. 75. DOI: 10.13140/RG.2.1.4751.5609/1
 17. Stępień G., Sanecki J., Klewski A., Beczkowski K. (2016). Wyznaczanie granic użytków rolnych z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/2/2016: 1011-1024. DOI: http://dx.medra.org/10.14597/ infraeco.2016.3.2.074
 18. Taszakowski J., Janus J., Mika M., Leń P. (2016). Katastralne scalenia gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. II/1/2016: 375-394. DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.027
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.097
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu