BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mundała Paweł (University of Agriculture in Krakow), Szwalec Artur (University of Agriculture in Krakow), Kędzior Renata (University of Agriculture in Krakow), Baran Agnieszka (University of Agriculture in Krakow)
Title
Cadmium and Lead Levels in Selected Goat and Sheep Tissues from Areas under Different Antropogenic Pressure
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1337-1346, tab., bibliogr. 35 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Hodowla zwierząt, Metale ciężkie, Badanie jakości mięsa
Animal husbandry, Heavy metals, Meat quality tests
Note
summ.
Abstract
The aim of the study was to compare the levels of cadmium and lead in livers, kidneys and wool / hair / of sheep and goats reared in the vicinity of the steelworks in Nowa Huta in Kraków and in the control field, Rożniatów, in which there was no emitters of heavy metals. Samples were collected post mortem from one-year old animals of one breed (within a species) and one sex, who had lived from birth in the studied areas. Both species were fed with the same fodder and have remained in the same places. Wet mineralization was applied (mixture of nitric acid (V) and chloric (VII) (3: 1)) metal determination was done by a FASA method. The levels of the metals depend on the species, on the test areas and on the collected part of the animal. Tissues from sheep contained more cadmium and lead than the tissue of goats. The highest cadmium content was found in the kidney, lower in the liver, the lowest in the hair / wool of tested animals. Goat kidneys from both areas of research and sheep kidneys from Rożniatów meet consumer standards for cadmium. However, 20% of sheep kidneys sampled from Nowa Huta district exceeded the standards for cadmium. The lead content of both species exceeded the limit in all of the kidneys and livers from Nowa Huta district. In Rożniatów the standards were not fulfilled for all kidneys and livers of goats, and all kidneys and 70% of the livers of sheep.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anke M., Grün M., Partschefeld M., Grappel B. (1980). Die Mangan. Zink, Kupfer und Kadmiumversorgung bzw. -belastung des Rotwildes, Damwildes, Rehwildes und Muffelwildes in der DDR. Beiträge Jagd - Wildforschung, 11, 47-74.
 2. Anke M., Masonka T., Müller M., Glei M., Krämer K. (1993). Die Auswikung der Belastung von Tier und Mensch mit Schwefel, Molybdän und Cadmium. [w:] Dörner K (red).: Akute und chronische Toxizität von Spurenelementen Wiss. Veragsegesell. MbH, Stuttgart, 11-29.
 3. Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S. (2006). Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości korzeni marchewki. Acta Agrophisica, 8(4), 779-790.
 4. Bodkowski R., Patkowska-Sokola B., Dobrzanski Z., Janczak M., Zygadlik K. (2006). Wykorzystanie wełny owczej do oceny stopnia skażenia środowiska metalami ciężkimi. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, tom 2, nr 1, 105-112.
 5. Buczek J., Tobiasz-Salach R., Szpurnar-Krok E. (2007). Przydatność konsumpcyjna ziemniaków uprawianych w pobliżu dróg regionu rzeszowskiego. Acta Agroph., 10(12), 293-301.
 6. Bogunia M., Brodziak-Dopierała B., Kwapuliński J., Ahnert B., Kowol J., Nogaj E., (2008). The occurrence lead and cadmium in hip joint in aspect of exposure on tobacco smoke. Przegląd Lekarski 65(10), 529-532
 7. Cielecka E., Dereń K., (2011). Jakość żywności dla niemowląt i małych dzieci. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(2), 187-192.
 8. Curzydło J., Gambuś F., Mundała P., Szwalec A. (1997). Zmiany zawartości metali ciężkich w roślinach uprawianych w latach 1983-1994 w sąsiedztwie Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, seria Rolnictwo nr 34, 93-103.
 9. Czeczot H., Majewska M. (2010). Kadm - zagrożenie i skutki zdrowotne. Toksykologia, tom 66, nr 4, 243-250.
 10. Dobrzański Z. Kołacz R., Bodak E. (1996). Metale ciężkie w środowisku zwierząt. Medycyna Weterynaryjna 52, 570-574.
 11. Dobrzański Z., Górecka H., Opaliński S., Chojnacka K., Kołacz R. (2005). Zawartość pierwiastków śladowych i ultra śladowych w mleku i krwi krów. Medycyna Weterynaryjna, 61, 3, 301-304.
 12. Fotyma M., Mercik S. (1995). Chemia rolna. Wyd. PWN Warszawa.
 13. Gambuś F., Curzydło J., Mundała P. (1995). Zmiany zawartość metali ciężkich w gruntach ornych w sąsiedztwie Huty Sendzimira w latach 1987-1994. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt 421a: 39-45.
 14. Giel-Pietraszuk M., Hybza K., Chełchowska M., Barciszewski J. (2012). Mechanizmy Toksyczności ołowiu. Postępy Biologii Komórki, tom 39, nr 2, 217- 248.
 15. Golcz A., Breś W. (2000). Content of cadmium, lead and zinc in vegetables marked on the area of Poznań town (comparative study). Roczniki AR w Poznaniu, Ogrodnictwo, 31, cz.1, 265-269.
 16. Kramárová, M., Massányi, P., Jančová, A., Toman, R., Slamečka J., Kolesárová, A., Lukáč, N., Kováčik, J. (2005). Concentration of cadmium in the liver and kidneys of some wild and farm animals. Bulletin Veterinary Institute in Pulawy 49, 465-469.
 17. Historia Kombinatu Metalurgicznego ArcelorMittal Poland, zakład w Krakowie. (2016).
 18. http://poland.arcelormittal.com/kim-jestesmy/historia/huta-w-krakowie.html
 19. Kabata-Pendias A., Piotrkowska M., Motowicka -Terelak T., Terelak H., Witek T. (1993). Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. IUNG Puławy, P(53), 1-20.
 20. Kabata-Pendias A., Pendias H. (1999). Biogeochemia pierwiastków śladowych Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 21. Kośla T., Skibniewska E.M., Skibniewski M. (2008). Ocena zawartości kadmu w nerkach i wątrobie żubrów z Puszczy Białowieskiej. Medycyna Weterynaryjna, 64 (9), 1129-1134.
 22. Lipiński W. (2000). Ocena zanieczyszczenia roślin uprawnych pierwiastkami śladowymi - As, Hg, Cd, Pb. Biuletyn Magnezologiczny 5(1), 44-50.
 23. Mundała P., Szwalec A., Petryk A. (2013). Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie. Inżynieria Ekologiczna, nr 33, 67-76.
 24. Odnawialne źródło ekorozwoju-zmieniliśmy i zmieniamy Polskę (2014). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 25. http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/542/72/2/25_lat_na_ rzecz_ekorozwoju_www.pdf
 26. Oleszek W., Maliszewska-Kordybach B. (2009), Jakość i bezpieczeństwo żywności i pasz pochodzenia roślinnego, [w:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Materiały I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce IUNG, Puławy. 193-205.
 27. Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. (1991). Metody analiz i oceny właściwości gleb i roślin - katalog. Wydawnictwo IOŚ, Warszawa.
 28. Patkowska-Sokoła B., Górecka H., Dobrzański Z., Popiołek R. (1996). Próba wykorzystania wełny owczej jako bioindykatora skażeń środowiska naturalnego. Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 45, 368-375.
 29. Pięta M., Patkowski K. (2007). Skład mineralny wełny i surowicy krwi owiec rasy świniarka jako wskaźnik oceny środowiska. Annales Universities Mariae CurieSkłodowska Lublin, S. EE., XXV(2), 71-77.
 30. Rozporządzenie Komisji (KE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5.
 31. Szwalec A., Mundała P., Lasoń B., Wójcik R. (2005). Zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Zn) w glebach wybranych rejonów południowej Polski poddanych w różnym stopniu antropopresji. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, seria Inżynieria Środowiska zeszyt nr 26, 405-416.
 32. Technologie proekologiczne w AccelorMital Polska (2016). http://poland.arcelormittal. com/kim-jestesmy/nagrody-i-wyroznienia.html
 33. Zawadowski A., Wyszyńska A. (2001). Ocena poziomu niektórych pierwiastków śladowych w wątrobie i nerkach saren w Polsce północno-wschodniej, [w:] Gworek B., Mocek A. (red.): Obieg pierwiastków w przyrodzie, t. I. Wydawnictwo IOŚ Warszawa 2001, 164-172.
 34. Zawadowski A., Barski D., Markiewicz K., Zawadowski Z., Spodniewska A., Terlecka A. (1999). Levels of cadmium contamination of domestic animals (Cattle) in the Region of Warmia and Masuria. Polish Journal of Environmental Studies, 8 (6), 443-446.
 35. Węglarzy K. (2007). Metale ciężkie - źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne, R. XLV, 3, 31-38.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.098
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu