BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Adam (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Jurasz Jakub (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Analysis of Rate and Structure of Water Consumption in Rural Areas of Selected Counties of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1411-1421, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Gmina, Obszary wiejskie, Gospodarka wodno-ściekowa, Sieć wodociągowa, Analiza zużycia wody
District, Rural areas, Water and wastewater management, Water supply network, Water consumption analysis
Note
summ.
Abstract
Over recent years, the structure and rate of water consumption in Poland has exhibited significant changes. In urban areas has been observed a substantial decrease in water demand, whereas in rural areas the general trend has been the opposite. The aim of this work was to investigate the consequences of changes in area of water and sewage management in Bydgoski, Toruński and Włocławski counties, paying special attention to the rate and structure of water consumption. In this study were used data from the Central Statistical Office of Poland (GUS). The data included information concerning the length of waterworks system, and the rate and structure of water consumption in individual communes of the investigated counties. In 22 out of 28 examined units was recorded an increase of total and individual water consumption. Selected communes and rural areas have significant differences in rate and structure water consumption. The main cause of these changes are indicated to be an increase in population (migration from cities) accompanied by an expansion of waterworks.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dolata M., 2008, Infrastruktura ekologiczna obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie województwa wielkopolskiego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 4.
 2. Gładysz R., 1997, Wodociąg jako istotny element infrastruktury technicznej wsi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 143, 117-129.
 3. Gładysz R., 2008, Przemiany w gospodarce wodno-ściekowej na wsi piotrkowskiej w latach 1999-2006, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 215, 139-153.
 4. Hotloś H., 2010, Badania zmian poboru wody w wybranych miastach Polski, Ochrona Środowiska, 32(3), 39-42.
 5. Kłos Ł., 2013, Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, J. Agribus. Rural Dev., 28(2), 133-141.
 6. Krakowiak-Bal A., 2008, Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową a wyposażenie infrastrukturalne gmin powiatu nowotarskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 8, 187-197.
 7. Kuczyński W., Żuchowicki W., 2010, Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, 12, 419-465.
 8. Ogiołda E., Kozaczek M., 2013, Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych "Wilków" i "Borek" w gminie Głogów, Inżynieria Środowiska 152(32), 69-77.
 9. Orzechowska M., 2011, Rzeczywiste zużycie wody w warunkach wiejskich na przykładzie wybranych wodociągów, Inżynieria Ekologiczna, 26, 206-212.
 10. Pawełek J., Bergel T., Wojciechowska O, 2015, Zmienność zużycia wody w gospodarstwach wiejskich w okresie wielolecia, Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(4), 85-94. DOI:10.15576/ASP.FC/2015.14.4.85
 11. Pawełek, J., 2007, Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach wiejskich w Polsce, Przegląd Geodezyjny, 79, 8-10.
 12. Piasecki A., 2014, Analiza wielkości i struktury zużycia wody w miastach Polski, (w:) T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Monografia Komisji Hydrologicznej PTG: "Woda w mieście", Tom 2, Kielce, 197-205.
 13. Piasecki A., Marszelewski W., 2014, Analiza rozwoju infrastruktury ściekowej w Polsce w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym, Zeszyty Naukowe SGGW Polityka Europejska, Finanse i Marketing, 11(60), 127-137.
 14. Piasecki, A., Jurasz, J., 2015, Urbanizacja a stan gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie obszaru podmiejskiego Torunia. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 15, 19-28.
 15. Piszczek S., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społecznogospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 31, 334-346.
 16. Szymańska D., Biegańska J., 2011, Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych, (w:) M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 83-98.
 17. Szymańska D., Hołowiecka B., 2000, Ruch wędrówkowy ludności i jego zasięg oddziaływania na przykładzie miasta Bydgoszczy i Torunia, (w:) D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Toruń, 217-226.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.104
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu