BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Stefańska Marta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Assessment of Financial Losses on Flood-Prone Areas in the Łódź Province
Ocena strat materialnych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 33-47, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Powódź, Stan klęski żywiołowej, Szkody
Flood, State of emergency, Damages
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
Celem badań jest ocena aktualnego stanu zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami ze względu na potencjalne straty materialne, na przykładzie 21 gmin województwa łódzkiego, które uzyskały duży lub bardzo duży poziom ryzyka powodziowego w metodologii wykorzystanej w Planie operacyjnym ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego. Za teren zagrożony powodzią, przyjęto teren szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%. Oceny strat materialnych dokonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Potencjalne straty materialne obliczono na podstawie analizy zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami, przy wykorzystaniu Topograficznej Bazy Danych oraz inwentaryzacji terenowej. Za pomocą metod GiS przedstawiono zarówno zagospodarowanie, jak ocenę strat. Stwierdzono, że w granicach terenów szczególnego zagrożenia powodzią najwyższe straty materialne są w Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu i Kutnie co jest związane z istnieniem terenów usługowo-produkcyjnych i mieszkaniowych. Analiza poziomu ryzyka powodziowego jest bardzo ważna, gdyż umożliwia ona prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to assess the current state of land use of flood-prone areas considering potential financial losses as exemplified by 21 communes of the Łódź province which obtained high or very high flood risk levels in the methodology used in Flood Protection Operating Plan for the Łódź Province. The flood-prone area was defined as an area particularly exposed to the risk of flooding on which the probability of flooding is on the medium level and amounts to 1%3. Financial losses were assessed in accordance with the guidelines included in the Ordinance of the Minister of the Environment, Minister of Transport and the Marine Economy, Minister of Administration and Digitalization and the Minister of Internal Affairs of 21 December 2012 on elaboration of flood hazard maps and flood risk maps. Potential financial losses were calculated on the basis of an analysis of land use of flood-prone areas with the use of the Database of Topographic Objects as well as land inventory. Both land use and assessment of losses were presented with the use of GIS methods. It was established that the biggest financial losses within prarticularly flood-prone areas may be found in Tomaszów Mazowiecki as well as in the communes of Gidle and Poddębice, which is connected with the existence of service and production areas as well as residential areas. Analysis of flood risk levels is of great importance as it may allow to implement an adequate flood protection policy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baza Danych Obiektów Topograficznych, WODGiK [the Database of Topographic Objects].
 2. Borowska-Stefańska M., Flood risk assessment of Łodź province communes, "Humanities and social sciences", Vol. XX, 2015a, pp. 9-23.
 3. Borowska-Stefańska M., Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego, "Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast" 2015b, Rok XII, Zeszyt IV, p. 5-17.
 4. Borowska-Stefańska M.,Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015c.
 5. Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, "Prace Geograficzne" 2015d, z. 140, pp. 57-77.
 6. Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, "Przegląd Geograficzny" 2015e, z.87, t. 3, pp. 535-555.
 7. Dutta, D., S. Herath, and K. Musiake, A mathematical model for flood loss estimation, Journal of Hydrology , vol. 277, no. 1, 2003, pp. 24-49.
 8. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
 9. Kang J.-L., Su M.-D., Chang L.-F., Loss functions and framework for regional flood damage estimation in residential area, "Journal of Marine Science and Technology"2005, no 13, pp. 193-199.
 10. Kelman, I., Spence R., An overview of flood actions on buildings, "Engineering.Geology" 2004, vol. 73, no. 3-4, pp. 297-309.
 11. Merz B., Thieken A. H., Floodriskanalysis: conceptsandchallenges, "OsterreichischeWasser und Abfallwirtschaft" 2004, vol. 56, no. 3-4, pp. 27-34.
 12. Messner F., Meyer V.,Flood damage, vulnerability and risk perception - challenges for flood damage research, UFZ Discussion Paper 13, 2005, pp. 1-26.
 13. Meyer V., Messner F., Guidelines for direct, tangible flood damage evaluation [in:] Evaluating flood damages: guidance and recommendations on principles and methods. ReportNo. T09-06-01, 2007 (http://www.floodsite.net/ - access: 29.09.2015).
 14. Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, 2013, Łódź. [Flood Protection Operating Plan for the Łódź Province, 2013].
 15. Rotnicka J.,Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna(na przykładzie Dolnej Wisły), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu, Kancelaria Senatu, 2011.
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, (Dz.U. 2013, poz. 104) [Ordinance of the Minister of the Environment, Minister of Transport and the Marine Economy, Minister of Administration and Digitalization and the Minister of InternalAffairs of 21 December 2012 on elaboration of flood hazard maps and floodriskmaps.
 17. Sowiński M., Szkody powodziowe jako element wyznaczania ryzyka, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2008, nr 7, pp. 121-130.
 18. Thieken A. H., Müller M., Kreibich H., Merz, B.,Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany, "Water Resources Research" 2005, vol. 41, (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2005WR004177/epdf.access: 12.11.2015).
 19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.[Water Law Act as of July 18, 2001].
 20. Wind, H. G., Nierop T. M., de Blois C. J., de KokJ. L, Analysis of flood damages from the 1993 and 1995 Meuse flood, "Water Resources Research" 1999,, vol. 35, no. 11, pp. 3459-3465.
 21. http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Powodziowa.html (access: 27.11.2013).
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu